085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Uitleg

Geplaatst op: 06 augustus 2019

Het voorarrest is een van de belangrijkste fasen van het strafproces. Het is meestal het begin van het voorbereidend onderzoek van de politie of in ieder geval de fase waarin de verdachte wordt geconfronteerd met de bewijzen die de politie heeft verzameld.
De verklaringen die door de verdachte tijdens het voorarrest worden afgelegd, zijn van grote invloed op de rest van de strafrechtelijke procedure en vaak ook op de uitkomst van de strafzaak.

Deskundige rechtsbijstand tijdens het voorarrest kan het verschil uitmaken tussen een vrijspraak of een veroordeling. Ook kan deskundige rechtsbijstand ervoor zorgen dat de verdachte sneller wordt vrijgelaten. Een gespecialiseerde advocaat kent de wegen binnen het strafrecht die bewandeld moeten worden om het beste resultaat te bereiken.

Neem daarom ook geen genoegen met een goede advocaat. Neem de beste advocaat, eentje die in het strafrecht is gespecialiseerd. Wij kunnen u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat die echt voor de belangen van de verdachte opkomt!


Meer informatie

Geplaatst op: 06 augustus 2019

Gevangenisstraf na gijzeling niet betalen strafbeschikking

Geplaatst op 31 augustus 2015

Wanneer aan u een strafbeschikking wordt opgelegd en u hiertegen niet tijdig verzet instelt, bent u verplicht om de geldboete te betalen wanneer deze onherroepelijk is geworden. Wanneer u dit niet doet, kunt u worden gegijzeld. Door de gijzeling komt de geldboete echter niet direct te vervallen. Gijzeling heft de verschuldigdheid van de boete namelijk niet op (artikel 578b, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering). Om toch te voorkomen dat de betrokkene na gijzeling opnieuw de boete moet betalen, moet de officier van justitie de gegijzelde eerst dagvaarden en op zitting een gevangenisstraf vorderen gelijk aan de duur van de gijzeling, waarna dit met elkaar kan worden verrekend. Dit volgt uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, van 25 augustus 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6216:

Lees meer ›

Advocaat nodig bij verzet strafbeschikking?

Geplaatst op 09 mei 2014

Regelmatig krijgen wij de vraag van clienten of een advocaat nu echt nodig is om verzet in te stellen tegen een strafbeschikking. Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, de hoogte van opgelegde boete en met name ook of u het eens bent met de strafbeschikking en de hoogte van de opgelegde boete. Voor sommige clienten speelt ook een kosten-baten-afweging een rol.

Lees meer ›

Strafbeschikking onherroepelijk bij niet (tijdig) instellen verzet

Geplaatst op 09 mei 2014

Wanneer u niet (tijdig) verzet instelt tegen een strafbeschikking, kan deze onherroepelijk worden. U moet binnen 14 dagen verzet instellen tegen een strafbeschikking. Wanneer u dat niet (tijdig) doet, staat daarmee de straf vast. Het gevolg daarvan is dat u schuldig wordt geacht voor het feit waarvoor de strafbeschikking is opgelegd, en dat u de geldboete moet betalen. Het feit komt ook op uw strafblad te staan. 

Lees meer ›

Termijn verzet strafbeschikking

Geplaatst op 09 mei 2014

De termijn voor het instellen van verzet tegen een strafbeschikking is 14 dagen. Dit is een erg korte termijn. Als u het niet eens bent met een aan u opgelegde strafbeschikking moet u snel handelen. Wanneer u niet binnen deze termijn verzet instelt, wordt de strafbeschikking in beginsel onherroepelijk en staat uw schuld vast.

Lees meer ›

Gevolgen strafbeschikking voor strafblad en VOG

Geplaatst op 08 mei 2014

Wat veel mensen niet weten is dat een strafbeschikking ook gevolgen heeft voor het strafblad en dus ook voor het krijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Als u niet binnen 14 dagen in verzet gaat tegen de strafbeschikking, erkent u daarmee schuld aan het strafbare feit waarvoor de strafbeschikking is opgelegd. De strafbeschikking wordt vervolgens geregistreerd op het strafblad, ook als u slechts een geldboete hebt opgelegd gekregen. Het is uiteindelijk afhankelijk van het soort delict waarvoor de strafbeschikking is opgelegd en de uiteindelijk beoogde baan, of u later nog een VOG kunt krijgen.

Lees meer ›

Hoorzitting openbaar ministerie / arrondissementsparket / veiligheidshuis bij strafbeschikking

Geplaatst op 25 april 2014

In sommige zaken kan de officier van justitie niet direct een strafbeschikking aan een verdachte opleggen, maar moet hij hem eerst oproepen voor een hoorzitting, ook wel een OM-zitting genoemd. Tijdens de hoorzitting mag de verdachte aangeven wat hij vindt van de voorgestelde strafbeschikking. Vaak houdt de officier van justitie ook wel rekening met het standpunt van de verdachte, waardoor tot een evenwichtige straftoemeting kan worden gekomen.

Lees meer ›

Voorbeeld verzetschrift strafbeschikking

Geplaatst op 23 februari 2013

Wanneer u een strafbeschikking opgelegd krijgt voor een feit dat u niet hebt gedaan, moet u altijd hiertegen verzet instellen. Ook andere omstandigheden, zoals medeschuld aangever, overmacht, noodweer (zelfverdediging) kunnen reden zijn om in verzet te gaan. Wij hebben een voorbeeld van een verzetschrift tegen een strafbeschikking voor u online gezet. U kunt dit verzetschrift gebruiken om een onterechte of onjuiste strafbeschikking aan te vechten.

Lees meer ›

Verzet tegen strafbeschikking

Geplaatst op 23 februari 2013

Wanneer u het niet eens bent met een strafbeschikking, is het belangrijk dat u hiertegen in verzet komt. U stelt verzet in via een verzetschrift. Wij leggen u uit wanneer u verzet kunt instellen, hoe dat moet, en ook binnen welke termijn dat moet gebeuren.

Lees meer ›


Procedure

Geplaatst op: 06 augustus 2019

De procedure bij een transactievoorstel en bij een strafbeschikking verlopen anders. Vandaar dat wij hieronder het procedurele traject van beiden afzonderlijk bespreken.

Transactievoorstel

Tegen een transactievoorstel hoef je in beginsel geen verweer te voeren. Wanneer u niet binnen de gestelde termijn niet betaalt, komt de zaak voor bij de politierechter. U kunt dan verweer voeren.

Het is evenwel vaak verstandig om na ontvangst van een transactievoorstel toch een advocaat te consulturen voor juridisch advies. Op dat moment moet u namelijk bepalen of u het transactievoorstel moet betalen, of dat u goede kansen hebt om verweer te voeren met het oog op een vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging dan wel schuldigverklaring zonder oplegging van straf.

Strafbeschikking

Bij een strafbeschikking moet u wel direct verweer voeren wanneer u het niet eens bent met de opgelegde straf. Het is aan u om binnen 14 dagen na ontvangst van de strafbeschikking verzet in te stellen. U stelt het verzet in door in een brief duidelijk en gemotiveerd aan te geven waarom u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking. Vervolgens zult u een oproeping verschijnen om bij de rechter te verschijnen alwaar de strafbeschikking en het ingediende verzetschrift behandeld zullen worden.

In sommige gevallen wordt u eerst uitgenodigd voor een hoorzitting. Aan u wordt een voorstel aangeboden voor de op te leggen strafbeschikking. Wanneer u niet instemt met het voorstel, wordt de zaak alsnog voor de rechter gebracht.

Omdat er vaak veel op het spel staat, terwijl anderzijds de procedure van de strafbeschikking ingewikkeld verloopt en er belangrijke termijnen gelden, is het van belang dat u zich laat bijstaan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Meld daarom uw zaak vandaag nog bij ons aan, en wij verwijzen u door naar een strafrechtadvocaat die uw belangen zal gaan behartigen.


Uitleg

Geplaatst op: 06 augustus 2019

Een strafbeschikking en een transactievoorstel zijn buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. Dit betekent dat de strafzaak worden afgehandeld zonder dat de verdachte bij de rechter moet verschijnen.

Een transactievoorstel is een geldboete die u van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) krijgt toegestuurd. Bovenaan de brief staat een “T” vermeld, en ook in de tekst op de achterzijde kunt u lezen dat het om een transactievoorstel gaat. Anders dan bij een normale boete voor eenvoudige verkeersovertreding (ook wel Mulderfeiten genoemd), hoeft u de boete niet te betalen wanneer u het niet eens bent met het verwijt dat u gemaakt wordt. Wanneer u niet betaalt, wordt u gedagvaard om alsnog bij de rechter te verschijnen.

Bij een strafbeschikking werkt het anders. Ook hier ontvangt u een brief van het CJIB, maar naast een boete, kan het Openbaar Ministerie ook een ontzegging van de rijbevoegdheid of een werkstraf opleggen. In sommige gevallen moet u vooraf worden gehoord, en ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting, maar vaak wordt de strafbeschikking aan u opgelegd zonder dat u daarover uw mening hebt kunnen geven. Wanneer u het niet eens bent met de strafbeschikking dient u binnen 14 dagen in verzet te gaan. Dit doet u door een brief te sturen naar het Openbaar Ministerie waarin u gemotiveerd aangeeft waarom u het niet eens bent met de strafbeschikking.

Bij zowel een transactievoorstel als bij de strafbeschikking is het aan te bevelen om vooraf advies in te winnen van een gespecialiseerd strafrechtadvocaat. De advocaat zal – waar mogelijk – voor u eerst het proces-verbaal opvragen en deze met u bespreken. Wanneer de termijn voor verzet in gevaar dreigt te komen, kan de advocaat ook alvast in hoofdlijnen de bezwaren tegen het verwijt kenbaar maken. Deze verzetgronden kunnen later dan nog worden aangevuld. 


Meer informatie

Geplaatst op: 06 augustus 2019

Voegingsformulier benadeelde partij – schadeopgaveformulier

Geplaatst op 25 mei 2014

U kunt uzelf als benadeelde partij voegen in een strafzaak tegen de verdachte. Als benadeelde partij kunt u dan schadevergoeding vorderen. U kunt het beste schadevergoeding vorderen door het indienen van een voegingsformulier benadeelde partij / schadeopgaveformulier.

Lees meer ›

Handleiding slachtoffers in strafzaken

Geplaatst op 03 maart 2014

Door de Raad voor de Rechtspraak is een handleiding uitgegeven waarin de positie en de rechten van slachtoffers in strafzaken precies staan beschreven. Het doel van de handleiding is om de huidige stand van het recht ten aanzien van slachtoffers te beschrijven voor de strafrechter en de juridisch medewerker die hier in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Voorts is getracht, waar mogelijk, praktische handreikingen te geven voor de invulling van deze rechten. Daarin zit de meerwaarde van dit boek ten opzichte van de bestaande literatuur over dit onderwerp. De schrijvers realiseren zich dat de inhoud van dit boek snel kan verouderen omdat de positie van het slachtoffer in het strafproces zich nog sterk ontwikkelt. Om die reden zal het boek ook in digitale, bewerkbare, versie beschikbaar komen binnen de rechtspraak om op die wijze actueel gehouden te kunnen worden.

Lees meer ›

Pro deo rechtsbijstand door advocaat

Geplaatst op 04 oktober 2013

In veel gevallen hebt u als slachtoffer/benadeelde partij recht op pro deo rechtsbijstand door een advocaat. De advocaat kan u bijstaan in de strafzaak tegen de verdachte. Deze rechtsbijstand kan inhouden dat de advocaat voor u het voegingsformulier opstelt en indient om schadevergoeding te vorderen, maar ook dat de advocaat voor u een kopie van de stukken opvraagt, en deze met u bespreekt en u uitlegt hoe de strafzaak verder zal verlopen.

Slachtofferhulp

De rechtsbijstand van een advocaat kan ook plaatsvinden naast de hulp die u eventueel krijgt van Slachtofferhulp. Het voordeel van een advocaat is dat die precies weet hoe de verdediging zal optreden, maar zelf ook een inschatting kan maken wat de uitkomst zal worden van de zaak, waar de zwakke punten zitten, en wat er nog eventueel gedaan kan worden om de officier van justitie te helpen. Sinds 1 januari 2012 zijn de mogelijkheden van het slachtoffer in de strafzaak uitgebreid. Het slachtoffer kan steeds meer het strafproces beinvloeden. Belangrijk is dan wel dat u wordt bijgestaan door een gespeciaalde advocaat.

Gratis pro deo rechtsbijstand door advocaat

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een ernstig misdrijf (o.a. ware mishandeling, zedendelict etc) waarbij u psychische schade en/of letselschade hebt opgelopen, dan hebt u zelfs recht op kosteloze rechtsbijstand door een pro deo advocaat. Op grond van artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand mag er in die gevallen ook geen eigen bijdrage worden gevorderd. Dit betekent dat de volledige rechtsbijstand wordt vergoed door de Staat.

Artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand: “Ongeacht de draagkracht is rechtsbijstand aan een slachtoffer van een misdrijf tegen de zeden of een geweldsmisdrijf kosteloos, indien in de desbetreffende zaak vervolging is ingesteld en het slachtoffer overeenkomstig artikel 3 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in aanmerking komt voor een uitkering.”

Lees meer ›

Toevoeging – gesubsidieerde rechtsbijstand voor benadeelde partij

Geplaatst op 23 februari 2013

Wat veel mensen niet weten is dat u als slachtoffer/benadeelde partij vaak recht heb op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. De advocaat wordt dan door de Raad voor Rechtsbijstand kosteloos aan u toegevoegd. Bepalend is daarvoor uw inkomen en vermogen in het peiljaar (twee jaren voor datum aanvraag). Het gaat om de financiële gegevens zoals u die hebt opgegeven of die bekend zijn bij de belastingdienst. Voor alleenstaanden geldt als inkomensgrens ±€ 25.000,00 en voor samenwonenden, gehuwden, en alleenstaande ouders geldt als inkomensgrens ±€ 35.000,00. Voor de actuele inkomensgrens wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
Geen eigen bijdrage
Indien u binnen deze inkomensgrens, hebt u recht op een pro deo advocaat. Als slachtoffer/benadeelde partij hoeft u geen eigen bijdrage te betalen (Artikel 44 lid 3 Wrb). De rechtsbijstand door de advocaat is kosteloos.

Lees meer ›

Vergoeding kosten van rechtsbijstand benadeelde partij

Geplaatst op 23 februari 2013

Wanneer u als benadeelde partij door een advocaat wordt bijgestaan voor het indienen van een voegingsformulier, is het wel zo prettig wanneer de daarmee gemoeide kosten van rechtsbijstand tevens voor vergoeding in aanmerking zouden komen. Dit is echter niet het geval.
Voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding als bedoeld in art. 51a, eerste lid, Sv komt alleen die schade in aanmerking die rechtstreeks is geleden door het strafbare feit. De kosten van rechtsbijstand zijn niet als zodanige rechtstreekse schade aan te merken (LJN AB1819, Hoge Raad, 29 mei 2001). Dat brengt mee dat dergelijke kosten ook niet in aanmerking kunnen worden genomen bij de oplegging van de in art. 36f, eerste lid, Sr voorziene maatregel (vgl. HR 18 april 2000, NJ 2000, 413).

Lees meer ›


Procedure

Geplaatst op: 06 augustus 2019

Artikel 51 Sv maakt het mogelijk voor een slachtoffer om zijn schade op de verdachte te verhalen. Hij kan zich daartoe voegen als benadeelde partij in het strafproces.

Ieder vorm van schade, materieel en immaterieel, kan worden gevorderd. Gebruikelijk zijn de volgende schadeposten:

Voorschot smartengeld (immateriële schade)

Wanneer u als gevolg van het strafbare feit pijn of letsel, of psychische schade (o.a. angst, slaapstoornis, etc). hebt opgelopen, kunt u deze schade vorderen. De hoogte van de schadevergoeding wordt vaak begroot door een vergelijking met andere uitspraken waarin smartengeld is toegekend. Hiervoor dient de Smartengeldgids te worden gebruikt.
Met name het begroten van het smartengeld is ingewikkeld en vereist de specialistische deskundigheid van een advocaat.

Reiskosten

Heeft u als gevolg van het strafbare feit moeten reizen, bijvoorbeeld vanwege het bezoek van het politiebureau of artsen, en heeft u dit netjes bijgehouden in een overzicht, dan kunt u deze reiskosten vorderen. Standaard geldt een bedrag van € 0,24 per kilometer.

Medische kosten

Indien u als gevolg van het strafbare feit medische kosten hebt moeten maken, die niet worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar, kunt u deze kosten als schade vorderen. U dient hiervan kwitanties te overleggen, en bij voorkeur ook een verklaring van de ziektekostenverzekeraar dat de kosten niet worden vergoed.

Eigen risico ziektekostenverzekering

Wanneer u zelden tot nooit gebruik maakt van het eigen risico van uw ziektekostenverzekering, terwijl u nu deze wel moet aanspreken in verband met het strafbare feit, kunt u ook het betaald eigen risico als schade vorderen. U dient dan wel bewijs aan te leveren dat u de medische kosten zelf hebt moeten betalen. Ook enig bewijs waaruit zou kunnen volgen dat u normaal gesproken geen eigen risico gebruikt, is aan te bevelen.

Gederfde inkomsten

Heeft u als gevolg van het strafbare feit (tijdelijk) niet kunnen werken, dan kunt u de daardoor gederfde inkomsten als schade vorderen. Een verklaring van de werkgever waaruit volgt dat u inkomsten bent misgelopen of een verklaring van de accountant indien u zelfstandige bent, is noodzakelijk om als bewijs te overleggen. Uit de bewijsstukken moet afgeleid kunnen worden hoeveel uren u niet hebt kunnen werken en hoeveel de daardoor gederfde inkomsten bedragen.

Schade aan goederen

Zijn uw bezittingen vernield of beschadigd geraakt door het strafbare feit, dan kunt u deze als schade vorderen. U moet, waar mogelijk, kwitanties overleggen van de goederen, en wanneer deze langer geleden zijn gekocht een redelijk afschrijvingspercentage hanteren bij het vorderen van de schade. U kunt ook proberen om de vervangingswaarde te vorderen, door een vergelijkbaar nieuw product te kopen, en daarvan de aankoopbon te overleggen, maar dit wordt niet altijd door rechters geaccepteerd.

Gestolen of vermiste goederen

Voor gestolen of vermiste goederen geldt hetzelfde als hiervoor staat vermeld bij “schade aan goederen”.

Schade aan kleding

Bij geweldsdelicten kan het zijn dat uw kleding is vernield of beschadigd is geraakt. Ook hiervoor geldt dat u, waar mogelijk, kwitanties of andere bewijzen dient te overleggen van de aankoop van de kleding. Wanneer de kleding langer geleden is gekocht, dient een redelijk afschrijvingspercentage te worden gehanteerd.  U kunt ook proberen om de vervangingswaarde te vorderen, door een vergelijkbaar nieuw product te kopen, en daarvan de aankoopbon te overleggen, maar dit wordt niet altijd door rechters geaccepteerd.

Verblijf in het ziekenhuis

Voor het verblijf in het ziekenhuis kunt u over het algemeen een vergoeding vorderen van € 25,00 per dag, onder vermelding van “ziekenhuisdaggeldvergoeding”. Er bestaat hiervoor een richtlijn waarnaar u kunt verwijzen. 

Dit is geen limitatieve opsomming van schadeposten. Indien u schade hebt geleden, die niet hiervoor staat omschreven, kunt u uiteraard wel proberen om deze schade als benadeelde partij te vorderen. 


Procedure

Geplaatst op: 06 augustus 2019

Artikel 12 Sv biedt de mogelijkheid voor een belanghebbende om zich te beklagen over een beslissing om een verdachte niet te vervolgen of over het uitblijven van een vervolgingsbeslissing. U kunt namelijk in twee gevallen klagen:

 1. Wanneer u bericht hebt ontvangen van de politie of officier van justitie dat de verdachte niet zal worden vervolgd. In dat geval dient u binnen 3 maanden na ontvangst van die brief een klaagschrift in te dienen.
 2. Wanneer het in uw ogen te lang duurt en de politie nog steeds niet bezig is met het (voorbereidend) onderzoek.

Het klaagschrift dient goed gemotiveerd te zijn en voorzien te worden van de nodige bewijsstukken. Beschikt u over verklaringen van getuigen die door de politie nog niet zijn gehoord, dan is het altijd aan te bevelen m die als bijlagen aan het klaagschrift te hechten.

Het klaagschrift dient te worden ingediend bij het gerechtshof waar de strafzaak anders zou worden behandeld.

Het indienen van het klaagschrift is uw laatste kans om de vervolging van de verdachte te bewerkstelligen. Het is daarom aan te bevelen dat u het klaagschrift laat opstellen en indienen door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Verlies geen tijd, en meld uw zaak daarom vandaag nog bij ons aan, dan verwijzen wij u door naar een gespecialiseerde advocaat die binnen.

Beoordelingskader art 12 Sv. procedure

Het gerechtshof heeft in het kader van een artikel 12 Sv. procedure allereerst te beoordelen of vervolging op basis van de aanwijzingen in het dossier ertoe zou kunnen leiden dat de strafrechter aan wie de zaak zou worden voorgelegd, tot een bewezenverklaring zou komen. Als dat niet het geval is, heeft het hof te beoordelen of aanvullend onderzoek tot een andere opvatting zou kunnen leiden. Indien een bewezenverklaring mogelijk zou kunnen zijn, dient het hof vervolgens te beoordelen of er voldoende maatschappelijk belang is dat de vervolging kan rechtvaardigen.

Met dit beoordelingskader moet u rekening houden indien u een klaagschriftprocedure ex artikel 12 Sv. wenst te starten. Het klaagschrift moet hierop worden ingericht en aangepast. 


Meer informatie

Geplaatst op: 06 augustus 2019

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.

 


Geplaatst op: 06 augustus 2019

Wanneer de taakstraf niet tijdig en volledig is verricht, zal de reclassering deze als mislukt aan het openbaar ministerie retourneren, die op haar beurt de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis zal vorderen.

Dit besluit wordt aan de verdachte betekend. 

Vervolgens is het aan de verdachte om hiertegen binnen 14 dagen een bezwaarschrift in te dienen bij de rechter die de taakstraf heeft opgelegd.

Het opstellen en indienen van het bezwaarschrift kan het beste worden overgelaten aan een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. U hebt namelijk maar een kans. Indien de rechter het bezwaarschrift ongegrond verklaart, betekent dit dat u de vervangende hechtenis volledig moet uitzitten. Er staat dus veel op het spel!

Na indiening van het bezwaarschrift ontvangt u een oproeping om bij de rechter te verschijnen. Ook dan is het aan te bevelen dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die precies weet wat wel en wat niet gezegd moet worden.

Wacht daarom niet langer, en meld uw zaak vandaag nog geheel vrijblijvend bij ons aan. Wij verwijzen u door naar een goede strafrechtadvocaat.


Geplaatst op: 06 augustus 2019
Zaak aanmelden
 1. Meld uw zaak nu geheel vrijblijvend bij ons aan. Wij zullen uw zaak doorsturen naar een bij ons netwerk aangesloten advocaat die zo spoedig mogelijk contact met u opneemt. U beslist daarna pas of u er echt een zaak van wilt maken.

  Vul onderstaand formulier in om uw zaak vrijblijvend bij ons aan te melden. Wij zullen uw aanmelding doorsturen naar een gespecialiseerde advocaat, die zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

  Uw gegevens

 2. Voornamen (voluit)*
 3. Achternaam*
 4. Geboortedatum*
 5. Burgerservicenummer*
  Het burgerservicenummer is o.a. te vinden op uw paspoort op rijbewijs.
 6. Adres*
 7. Postcode*
 8. Woonplaats*
 9. Telefoonnummer*
 10. E-mailadres*
 11. Zaakskenmerk
  Invalid Input
 12. Omschrijving van de zaak
  Invalid Input
 13. Documenten

  IIndien u beschikt over documenten (dagvaarding, brief OM/CJIB) kunt u die hier uploaden. U kunt de documenten ook later aan de advocaat toesturen.

 14. Bestand 1
  Invalid Input
 15. Bestand 2
  Invalid Input
 16. Bestand 3
  Invalid Input
 17. Voorwaarden

  Op alle op deze website aangeboden diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 18. *
  Ik verklaar kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en ga akkoord met deze op de dienstverlening van toepassing zijnde algemene voorwaarden.U dient akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
 19. Beveiligingscode*
  Beveiligingscode
  Invalid Input

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden