085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Ontnemingsvordering

Geplaatst op: 26 september 2013

De ontnemingsvordering is bedoeld om wederrechtelijk verkregen voordeel van een verdachte af te pakken. De ontnemingsvordering is ook wel bekend onder de naam “plukze wetgeving”, afgeleid van het (kaal)plukken van de verdachte.Het gaat bij de ontnemingsvordering erom dat al het geld dat is verdiend met criminele activiteiten wordt afgepakt.

Schatting ontnemingsvordering

De ontnemingsvordering wordt door politie en justitie geschat. De schatting van het ontnemingsbedrag vindt vaak plaats op basis van vaste uitgangspunten, maar ook op basis van de verklaringen van uzelf, als verdachte, en getuigenverklaringen, bijv. over verkopen. Indien bepaalde verklaringen ongunstig zijn, is het van belang dat die getuigen nader aan de tand worden gevoeld over hun verklaringen om zo te proberen het bewijs weggepoetst te krijgen. 

Schatting ontnemingsvordering hennepkwekerij

Ook bij hennepkwekerijen wordt de ontnemingsvordering geschat op basis van vaste uitgangspunten. Deze zijn neergelegd in de BOOM-rapportage “wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht“. In het kort komt deze berekening erop neer dat per oogst een plant 28,2 gram hennep geeft, en dat per gram € 3,28 opbrengst wordt verkregen. De opbrengst  per oogst wordt aldus berekend door de volgende rekensom:

Aantal planten x 28,2 gram x € 3,28 = de geschatte opbrengst

Hierop worden vervolgens nog de kosten van de hennepteelt in mindering gebracht, ook dit weer volgens vaste uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn ook te vinden in de BOOM-rapportage.

Advocaat ontnemingsvordering

Indien de officier jegens u een ontnemingsvordering indient, is het belangrijk dat hier goed verweer tegen wordt gevoerd. Ontnemingsvorderingen kunnen erg ingewikkeld zijn, en er staat vaak veel op het spel. Een ontnemingsvordering kan al gauw oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. Een goede verdediging door een gespecialiseerde advocaat is daarom noodzakelijk.

Indien u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een van de gespecialiseerde advocaten uit ons netwerk. 


Sepot

Geplaatst op: 26 september 2013

Een sepot houdt in dat u niet langer wordt beschouwd als verdachte in een strafzaak. Een sepotbeslissing wordt daarom ook wel een kennisgeving van niet verdere vervolging (k.v.n.v.v.) genoemd.

Betekenis sepot

Sepot betekent letterlijk “het terzijde leggen”. Bij een sepotbeslissing wordt besloten om uw strafzaak terzijde te leggen en u dus niet verder te vervolgen. 

Meestal is er onvoldoende bewijs, maar er kunnen vele redenen zijn voor een sepot. U ontvangt de sepotbeslissing altijd per brief. Deze brief wordt ook wel een sepotbericht genoemd. In de brief wordt niet altijd letterlijk het woord “sepot” gebruikt. Dat hoeft ook niet. Voldoende is wanneer uit de tekst van de brief is af te leiden dat u niet langer wordt vervolgd.  Wanneer u een sepotbericht ontvangt, kunt u aanspraak maken op schadevergoeding, bijv. voor de tijd dat u in voorarrest hebt gezeten. In sommige gevallen kunt u een sepotbericht ook uitlokken.

Sepotgronden

Een strafzaak wordt door de politie of het openbaar ministerie bijvoorbeeld geseponeerd  wanneer er niet voldoende wettig en overtuigend bewijs is, maar ook bij medeschuld van de aangever, en nog verschillende andere gronden. Voor een overzicht van alle sepotgronden verwijzen wij u naar de aanwijzing sepotgronden van het openbaar ministerie.

Sepot door politie

In de meeste gevallen krijgt u een sepotbeslissing van de officier van justitie. In sommige gevallen wordt het sepot door de politie (na overleg met de officier van justitie) afgegeven. Dat heet dan een politiesepot.

Uitlokken sepotbeslisisng

Zolang u geen schriftelijke sepotbeslissing hebt ontvangen, mag u er niet van uitgaan dat de strafzaak is geseponeerd. U kunt in die gevallen dan een sepotbeslissing proberen uit te lokken. Dat kan op meerdere manieren. 

1. een brief aan de politie of de officier van justitie toesturen om te informeren naar de stand van zaken
2. een verzoekschrift indienen bij de rechtbank ex. artikel 36 Sv om de rechtbank te vragen te bepalen dat de strafzaak eindigt.
3. een verzoek indienen bij de rechter-commissaris om de officier van justitie een termijn te stellen om het onderzoek af te ronden.

Als u dat wil, adviseren wij u uw zaak bij ons aan te melden zodat wij u in contact kunnen brengen met een gespecialiseerde advocaat. In veel gevallen kan de rechtsbijstand voor u uiteindelijk gratis worden verleend omdat bij een sepot u recht hebt op een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand.

Schadevergoeding na sepot

Wanneer uw strafzaak is geseponeerd, hebt u recht op schadevergoeding. Ook hiervoor kunt u uw zaak bij ons aanmelden. U kunt uw verzoek tot schadevergoeding indienen via de website www.schadevergoedingnavrijspraak.nl. Hier leest u ook voor welke schadeposten u vergoeding kunt vragen en hoe de verdere procedure verloopt.

 

 


Voorwaardelijke straf

Geplaatst op: 26 september 2013

Een voorwaardelijke straf houdt in dat de straf wel wordt opgelegd, maar dat deze niet direct ten uitvoer wordt gelegd. Aan de voorwaardelijke straf is altijd de algeme voorwaarden verbonden dat de verdachte geen nieuw strafbaar feit meer pleegt. Er gelden kunnen ook bijzondere voorwaarden worden opgelegd. 
De voorwaardelijke straf is altijd gekoppeld aan een proeftijd, waarbinnen de algemene en bijzondere voorwaarden gelden.

Algemene voorwaarden

Aan een voorwaardelijke straf is altijd de algemene voorwaarde gekoppeld dat de verdachte gedurende de proeftijd geen nieuw strafbaar feit pleegt. Gebeurt dat wel, dan kan de officier van justitie naast een straf voor het nieuwe feit, ook de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf eisen.
U moet er op bedacht zijn dat geen enkel strafbaar feit mag worden gepleegd. De officier van justitie mag namelijk ook tenuitvoerlegging vorderen voor een totaal ander soort feit dan waarvoor de voorwaardelijke straf is opgelegd. Bijv. wanneer u een voorwaardelijke straf hebt gekregen voor een mishandeling, kan de officier van justitie ook voor het te hard rijden > 30 km/u tenuitvoerlegging vorderen. Over het algemeen gebeurt dat niet in de praktijk; er is minimaal enig verband vereist, maar het is wel toegestaan.

Bijzondere voorwaarden

De rechter kan aan de voorwaardelijke straf ook bijzondere voorwaarden verbinden, zoals

  • de verplichting om zich te houden aan de aanwijzing en voorschriften van de reclassering
  • een straat- en contactverbod
  • elektronisch toezicht
  • behandelverplichting in kliniek of ambulant

Uitleg voorwaardelijke straf

De rechter kan bijvoorbeeld de volgende straf opleggen:

“Een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar, met als bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich moet houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de Reclassering Nederland.”

In de praktijk betekent deze straf dat de verdachte 12 maanden de gevangenis in moet, en dat hij daarnaast gedurende twee jaren zich moet houden aan de afspraken met de reclassering, en dat hij diezelfde termijn geen nieuwe strafbare feiten mag plegen, omdat hij anders alsnog 6 maanden gevangenisstraf uit moet gaan zitten.

Wanneer de verdachte gedurende de proeftijd van 2 jaren wordt verdacht van een nieuw strafbaar feit kan de officier van justitie naast een straf voor het nieuwe feit ook tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden vragen.

Datzelfde kan de officier van justitie vragen indien de reclassering aan hem meldt dat de verdachte de afspraken met de reclassering niet nakomt.

Termijn vordering tenuitvoerlegging

De officier van justitie heeft tot uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de proeftijd de mogelijkheid om een vordering tot tenuitvoerlegging te doen.

 

  

 


Benadeelde partij

Geplaatst op: 26 september 2013

Bent u slachtoffer van een misdrijf, dan kunt u zich voegen als benadeelde partij in de strafzaak tegen de verdachte. Als benadeelde partij kunt u schadevergoeding vorderen van de verdachte. Dit heet ook wel een vordering benadeelde partij.

U kunt als benadeelde bijvoorbeeld schadevergoeding vorderen voor materiele schade die u hebt opgelopen zoals kapotte kleding, vernielde of beschadigde goederen, reiskostenvergoeding voor aangifte en gesprekken met advocaat of slachtofferhulp.
Ook kunt u als benadeelde partij een vordering indienen voor immateriele schade, ook wel smartengeld genoemd. U vraagt dan een vergoeding voor de pijn en/of letsel dat u hebt opgelopen, of de schrik die u hebt gehad als gevolg van het strafbare feit.

Overige rechten benadeelde partij

Als benadeelde partij hebt u ook nog meer rechten.

Kopie proces-verbaal
U kunt een kopie van het proces-verbaal van de politie opvragen. U krijgt dan alle verklaringen en andere stukken over het misdrijf. U hebt volgens de wet slechts recht op inzage, maar u moet altijd proberen om een kopie van het proces-verbaal te krijgen.

Aanwezigheid zittingen
Als benadeelde partij mag u ook aanwezig zijn bij alle zittingen. Bij volwassen verdachten zijn alle zittingen sowieso openbaar, maar u krijgt dan als benadeelde partij tenminste een schriftelijke mededeling van de datum en het tijdstip waarop de zaak tegen de verdachte wordt behandeld.
Jeugdstrafzaken zijn besloten, maar als benadeelde partij hebt u toch het recht om aanwezig te zijn tijdens de zitting.

Advocaat benadeelde partij
Indien u zich als benadeelde partij wenst te voegen in de strafzaak, is het zeker bij ernstige feiten of meer ingewikkelde schadevorderingen eerst een advocaat te raadplegen. Met de advocaat kunt u dan de mogelijkheden bespreken om een vordering benadeelde partij in te dienen. De advocaat kan ook voor u het proces-verbaal opvragen en u informeren over de bewijzen tegen de verdachte.

Indien u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u onmiddellijk in contact met een gespecialiseerde advocaat die u kan bijstaan en adviseren als benadeelde partij in de strafzaak. Onze advocaten zijn allen deskundig en zullen uw belangen zo goed mogelijk behartigen.
Alle advocaten verlenen hun rechtsbijstand ook pro deo (op basis van toevoeging; gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval worden de kosten van rechtsbijstand (gedeeltelijk) vergoed door de Staat.

Is het een betalende zaak, dan geniet u maximale korting bij aanmelding via deze website. Met alle advocaten binnen ons netwerk hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u zeker nooit te veel betaald voor gespecialiseerde rechtsbijstand.

 

 


Diefstal auto

Geplaatst op: 01 september 2013

Diefstal van een auto komt vaak voor. Voor dit soort feiten moet een verdachte doorgaans bij de politierechter verschijnen. Autodiefstal is, net als andere diefstallen een misdrijf, en heeft gevolgen voor een verklaring omtrent het gedrag (VOG).
Bent u voor de eerste keer aangehouden op verdenking van diefstal van een auto, dan krijgt u vaak een dagvaarding mee voor een zitting bij de politierechter. Bij autodiefstal gaat het altijd om een gekwalificeerde diefstal, te weten diefstal door middel van braak, verbreking of een valse sleutel. 

Omdat deze vorm van diefstallen tot de zwaardere feiten wordt gerekend, is het belangrijk dat u zich direct goed laat voorlichten over uw mogelijkheden door een gespecialiseerde advocaat strafrecht. De advocaat kan u ook ter terechtzitting bij de politierechter bijstaan.

Straffen voor diefstal auto

Over het algemeen krijgt u een diefstal van een auto een werkstraf. Volgens de orientatiepunten die door rechters worden gehanteerd, kan voor een autodiefstal een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken worden opgelegd, maar in de praktijk maken we dat niet mee. In de meeste gevallen moet u denken aan een werkstraf van ongeveer 80 uur. 

Een verdachte van autodiefstal krijgt meestal een dagvaarding om bij de politierechter te verschijnen. In sommige gevallen kan ook op een OM-zitting een werkstraf of geldboete worden aangeboden.

Het gaat hier om een simpele autodiefstal, zonder betrokkenheid van anderen. Wanneer u samen met een ander de autodiefstal pleegt, loopt u het risico op een iets hogere straf. Verder is de waarde van de gestolen auto van belang voor de hoogte van de straf. Wanneer er geweld wordt gepleegd bij de autodiefstal gaat de straf fors omhoog. In dat geval gaat het niet meer om autodiefstal, maar om een diefstal met geweld. De ernst en aard van het geweld is dan mede bepalend voor de hoogte van de straf. En bij geweld moet u niet alleen denken aan de overvaller met een wapen. Ook het enkele losrukken nadat u door iemand bent vastgepakt, wordt gezien als een geweldshandeling.

(Andere) strafmaat bepalende factoren zijn:

– waarde vervoermiddel
– bedreiging/geweld voor zover het geen overval of beroving betreft
– teruggave van vervoermiddel mogelijk
– verhaalsmogelijkheid
– samenwerkingsverband
– professionele werkwijze

Onschuldig

In alle gevallen dat u meent onschuldig te zijn, is het uitermate belangrijk dat u wordt bijgestaan door een goede advocaat. De advocaat kan samen met u op basis van het dossier kijken naar de mogelijkheden om een vrijspraak te bepleiten. Wellicht kunnen camerabeelden worden opgevraagd, getuigen worden gehoord, of andere onderzoeken plaatsvinden.

Wanneer u een strafbeschikking krijgt, en meent onschuldig te zijn, moet u de strafbeschikking niet betalen. Het is belangrijk dat u in dat geval binnen 14 dagen verzet instelt. Uw advocaat kan dat voor u doen.

Advocaat autodiefstal

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in autodiefstallen.

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 120,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.


Diefstal vrachtauto/vrachtwagens

Geplaatst op: 01 september 2013

Diefstal van een vrachtwagen komt niet zo heel vaak voor. Voor dit soort feiten moet een verdachte doorgaans bij de politierechter verschijnen. Diefstal van een vrachtwagen is, net als andere diefstallen een misdrijf, en heeft gevolgen voor een verklaring omtrent het gedrag (VOG).
Bent u voor de eerste keer aangehouden op verdenking van diefstal van een vrachtwagen, dan krijgt u vaak een dagvaarding mee voor een zitting bij de politierechter. Bij autodiefstal gaat het altijd om een gekwalificeerde diefstal, te weten diefstal door middel van braak, verbreking of een valse sleutel. 

Omdat diefstal van vrachtwagens tot de zwaardere feiten wordt gerekend, is het belangrijk dat u zich direct goed laat voorlichten over uw mogelijkheden door een gespecialiseerde advocaat strafrecht. De advocaat kan u ook ter terechtzitting bij de politierechter bijstaan.

Straffen voor diefstal vrachtauto/vrachtwagen

Over het algemeen krijgt u een diefstal van een vrachtauto een werkstraf. Volgens de orientatiepunten die door rechters worden gehanteerd, kan voor een diefstal van een vrachtwagen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden worden opgelegd, maar in de praktijk maken we dat niet mee. In de meeste gevallen moet u denken aan een werkstraf van ongeveer 180 uur. 

Een verdachte van diefstal van een vrachtauto krijgt meestal een dagvaarding om bij de politierechter te verschijnen. In sommige gevallen kan ook op een OM-zitting een werkstraf of geldboete worden aangeboden.

Het gaat hier om een simpele diefstal van een vrachtwagen, zonder betrokkenheid van anderen. Wanneer u samen met een ander de autodiefstal pleegt, loopt u het risico op een iets hogere straf. Verder is de waarde van de gestolen vrachtauto van belang voor de hoogte van de straf. Wanneer er geweld wordt gepleegd bij de autodiefstal gaat de straf fors omhoog. In dat geval gaat het om een diefstal met geweld. De ernst en aard van het geweld is dan mede bepalend voor de hoogte van de straf. En bij geweld moet u niet alleen denken aan de overvaller met een wapen. Ook het enkele losrukken nadat u door iemand bent vastgepakt, wordt gezien als een geweldshandeling.

Onschuldig

In alle gevallen dat u meent onschuldig te zijn, is het uitermate belangrijk dat u wordt bijgestaan door een goede advocaat. De advocaat kan samen met u op basis van het dossier kijken naar de mogelijkheden om een vrijspraak te bepleiten. Wellicht kunnen camerabeelden worden opgevraagd, getuigen worden gehoord, of andere onderzoeken plaatsvinden.

Wanneer u een strafbeschikking krijgt, en meent onschuldig te zijn, moet u de strafbeschikking niet betalen. Het is belangrijk dat u in dat geval binnen 14 dagen verzet instelt. Uw advocaat kan dat voor u doen.

Advocaat diefstal vrachtauto/vrachtwagen

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in zaken over diefstal van vrachtauto’s

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 120,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.


Ladingdiefstal

Geplaatst op: 01 september 2013

Ladingdiefstallen komen steeds vaker voor. Meestal ’s nachts worden op parkeerplaatsen vrachtwagens opengebroken en wordt de lading gestolen.Voor dit soort feiten moet een verdachte doorgaans bij de politierechter verschijnen. Afhankelijk van de waarde van de buitgemaakte goederen en het aantal feiten, kan dagvaarding bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank ook mogelijk zijn.

Ladingdiefstal is, net als andere diefstallen een misdrijf, en heeft gevolgen voor een verklaring omtrent het gedrag (VOG).
Bent u voor de eerste keer aangehouden op verdenking van ladingdiefstal, dan krijgt u vaak een dagvaarding mee voor een zitting bij de politierechter of u krijgt een oproeping voor een OM-zitting. Bij ladingdiefstal gaat het altijd om een gekwalificeerde diefstal, te weten diefstal door middel van braak, verbreking of een valse sleutel. 

Omdat deze vorm van diefstallen tot de zwaardere feiten wordt gerekend, is het belangrijk dat u zich direct goed laat voorlichten over uw mogelijkheden door een gespecialiseerde advocaat strafrecht. De advocaat kan u ook ter terechtzitting bij de politierechter bijstaan.

Straffen ladingdiefstal

Over het algemeen krijgt u voor ladingdiefstal een werkstraf. Volgens de orientatiepunten die door rechters worden gehanteerd, kan voor een autodiefstal een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 weken worden opgelegd, maar in de praktijk maken we dat niet mee. In de meeste gevallen moet u denken aan een werkstraf van ongeveer 40 uur. 

Een verdachte van autodiefstal krijgt meestal een dagvaarding om bij de politierechter te verschijnen. In sommige gevallen kan ook op een OM-zitting een werkstraf of geldboete worden aangeboden.

Het gaat hier om een ladingdiefstal, zonder betrokkenheid van anderen. Wanneer u samen met een ander de ladingdiefstallen pleegt, loopt u het risico op een iets hogere straf. Verder is de waarde van de gestolen goederen van belang voor de hoogte van de straf. Wanneer er geweld wordt gepleegd bij de ladingdiefstal gaat de straf fors omhoog. In dat geval gaat het niet meer om ladingdiefstal, maar om een diefstal met geweld. De ernst en aard van het geweld is dan mede bepalend voor de hoogte van de straf. En bij geweld moet u niet alleen denken aan de overvaller met een wapen. Ook het enkele losrukken nadat u door iemand bent vastgepakt, wordt gezien als een geweldshandeling.

(Andere) strafmaat bepalende factoren zijn:

– waarde vervoermiddel
– bedreiging/geweld voor zover het geen overval of beroving betreft
– teruggave van vervoermiddel mogelijk
– verhaalsmogelijkheid
– samenwerkingsverband
– professionele werkwijze

Onschuldig

In alle gevallen dat u meent onschuldig te zijn, is het uitermate belangrijk dat u wordt bijgestaan door een goede advocaat. De advocaat kan samen met u op basis van het dossier kijken naar de mogelijkheden om een vrijspraak te bepleiten. Wellicht kunnen camerabeelden worden opgevraagd, getuigen worden gehoord, of andere onderzoeken plaatsvinden.

Wanneer u een strafbeschikking krijgt, en meent onschuldig te zijn, moet u de strafbeschikking niet betalen. Het is belangrijk dat u in dat geval binnen 14 dagen verzet instelt. Uw advocaat kan dat voor u doen.

Advocaat ladingdiefstal

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in ladingdiefstallen.

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 120,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.


Tasjesroof

Geplaatst op: 01 september 2013

Een tasjesroof wordt juridisch gekwalificeerd als een diefstal met geweld. Tasjesroof wordt beschouwd als een ernstig misdrijf, waarvoor hoge straffen opgelegd kunnen worden. Wanneer u verdacht wordt van een tasjesroof, doet u er verstandig aan onmiddellijk contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat strafrecht, bij voorkeur nog voordat u bent aangehouden door de politie.

Geweld bij tasjesroof

Bij een tasjesroof gaat het meestal om een of twee personen op een brommer of een fiets die een tas van een ander in een rukbeweging pakken bij het voorbij rijden. Deze rukbeweging wordt standaard aangemerkt als een geweldshandeling. Het geweld bij een tasjesroof valt doorgaans wel mee, en is vaak minder dan bijv. een straatroof.

Straffen tasjesroof

Een tasjesroof wordt gezien als een ernstig feit, maar qua ernst weer minder dan bijv. een gewapende overval of een straatroof. Voor een eerste tajesroof krijgt u doorgaans 180 uur werkstraf. Zijn er meerdere feiten, dan gaat de straf richting gevangenisstraf.  

De precieze straf is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en de persoonlijke omstandigheden van u, als verdachte. Bij het bepalen van de straf kunnen de volgende factoren van belang zijn:

– aard en ernst van het geweld
– gestolen geld of waarde van gestolen goederen
– kwetsbare slachtoffers (bijv. ouderen)
– omvang schade – (aard en ernst) letsel
– samenwerkingsverband
– professionele werkwijze
– recidive
– berouw/spijt betuiging

Onschuldig

In alle gevallen dat u meent onschuldig te zijn, is het uitermate belangrijk dat u wordt bijgestaan door een goede advocaat. De advocaat kan samen met u op basis van het dossier kijken naar de mogelijkheden om een vrijspraak te bepleiten. Wellicht kunnen camerabeelden worden opgevraagd, getuigen worden gehoord, of andere onderzoeken plaatsvinden.

Advocaat tasjesroof

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat. Juist bij ernstige strafbare feiten als een tasjesroof, is deskundige bijstand van een gespecialiseerde advocaat strafrecht noodzakelijk!

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.


Zakkenrollen/zakkenrollerij

Geplaatst op: 01 september 2013

Zakkenrollerij wordt juridisch gekwalificeerd als een eenvoudige diefstal. Geschiedt het zakkenrollen met twee of meer personen, dan gaat het om een diefstal in vereniging. Hoewel het hier niet gaat om de meest ernstige vormen van diefstal, doet u er verstandig aan onmiddellijk contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat strafrecht, bij voorkeur nog voordat u bent aangehouden door de politie.

Geweld bij zakkenrollen

Bij zakkenrollerij gaat het meestal om een diefstal (van bijv. de portemonnee) zonder dat de ander het merkt. Indien de handeling van het zakkenrollen wordt opgemerkt, kan het zijn dat u wordt vastgepakt, bijv. ter aanhouding. Wanneer u zich dan losrukt om weg te komen, kan deze rukbeweging worden aangemerkt als een geweldshandeling, waardoor het zakenrollen kan worden gekwalificeerd als een diefstal met geweld. Het gaat dan wel om een van de lichtste vormen van geweld.

Straffen zakkenrollen

De straffen voor zakkenrollen vallen doorgaans wel mee. Voor de eerste keer moet u rekening houden met een werkstraf van ongeveer 60 uren. Zijn er meerdere feiten, of is er sprake van recidive dan gaat de straf richting gevangenisstraf.  

De precieze straf is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en de persoonlijke omstandigheden van u, als verdachte. Bij het bepalen van de straf kunnen de volgende factoren van belang zijn:

– aard en ernst van het geweld
– gestolen geld of waarde van gestolen goederen
– kwetsbare slachtoffers (bijv. ouderen)
– omvang schade – (aard en ernst) letsel
– samenwerkingsverband
– professionele werkwijze
– recidive
– berouw/spijt betuiging

Onschuldig

In alle gevallen dat u meent onschuldig te zijn, is het uitermate belangrijk dat u wordt bijgestaan door een goede advocaat. De advocaat kan samen met u op basis van het dossier kijken naar de mogelijkheden om een vrijspraak te bepleiten. Wellicht kunnen camerabeelden worden opgevraagd, getuigen worden gehoord, of andere onderzoeken plaatsvinden.

Advocaat zakkenrollen

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat. Juist bij ernstige strafbare feiten als zakkenrollen, is deskundige bijstand van een gespecialiseerde advocaat strafrecht noodzakelijk!

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.


Vernieling

Geplaatst op: 01 september 2013

Bij vernieling gaat het erom dat u een goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, opzettelijk en wederrechtelijk, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt. Vernieling is een misdrijf en is strafbaar gesteld in artikel 350 Wetboek van Strafrecht (Sr.)

Het verschil tussen vernieling en het per ongeluk kapot maken zit in het woord “opzettelijk”. Alleen opzettelijke vernielingen, beschadigingen, etc. zijn strafbaar. Een van de belangrijkste verweren tegen een verdenking van vernieling is dan ook dat u het goed wel heeft kapot gemaakt, maar dat dit niet opzettelijk is gebeurd.

Of er sprake is van een strafbare vernieling is echt afhankelijk van de omstandigheden van het geval.  Een gespecialiseerde advocaat kan u adviseren of in uw situatie sprake is van vernieling en welke verweren eventueel gevoerd kunnen worden tegen de verdenking van vernieling. Het  is het belangrijk dat u zich direct goed laat voorlichten over uw mogelijkheden door een gespecialiseerde advocaat strafrecht. Een advocaat kan u adviseren over wat u het beste kunt verklaren tijdens uw verhoor bij de politie. Ook kan de advocaat voor u de verklaringen (het proces-verbaal) opvragen bij het openbaar ministerie en, zal hij u ter terechtzitting bij de politierechter bijstaan.

In de meeste gevallen krijgt u tegenwoordig voor vernieling een strafbeschikking opgelegd. Wees erop bedacht dat u binnen 14 dagen verzet moet instellen tegen een strafbeschikking wanneer u het niet eens bent met de opgelegde straf. Ook voor het indienen van een verzetschrift kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk.

Vernieling in Wetboek van Strafrecht

Vernieling is strafbaar gesteld in artikel 350 Wetboek van strafrecht (Sr.). In dit artikel is vernieling als volgt omschreven:

Artikel 350 Sr – vernieling

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie

Straffen voor vernieling

Op vernieling is een maximum gevangenisstraf van 2 jaar gesteld. In de praktijk wordt doorgaans slechts een geldboete opgelegd of, bij ernstige gevallen, met veel schade tot gevolg, dan wel bij recidive een werkstraf. Slechts zelden wordt daadwerkelijk een gevangenisstraf opgelegd.

Wel moet u er rekening mee houden dat bij een veroordeling u tevens verplicht kunt worden om de schade te vergoeden aan de benadeelde partij. In verband met deze vordering is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een advocaat die tevens beschikt over de nodige kennis en ervaring met het aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht. Onze advocaten zijn hierin mede gespecialiseerd.

Wanneer u een strafbeschikking krijgt, en meent onschuldig te zijn, moet u de strafbeschikking niet betalen. Het is belangrijk dat u in dat geval binnen 14 dagen verzet instelt. Uw advocaat kan dat voor u doen.

Onschuldig

In alle gevallen dat u meent onschuldig te zijn, is het uitermate belangrijk dat u wordt bijgestaan door een goede advocaat. De advocaat kan samen met u op basis van het dossier kijken naar de mogelijkheden om een vrijspraak te bepleiten. Hebt u een uitnodiging ontvangen om op het politiebureau een verklaring af te leggen, of verwacht u dat binnenkort de politie bij u op de stoep kan staan om u wegens vernieling aan te houden, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om uw verklaring ter goedkeuring aan een advocaat voor te leggen.

Bewijs vernieling

Bij vernieling zal het met name gaan om de vraag of er voldoende bewijs in het dossier zit waaruit volgt dat de vernielingen echt door u zijn gepleegd. Voor een bewezenverklaring is minimaal vereist dat de aangifte wordt ondersteund door een andere verklaring van een getuige, of andersoortig bewijs. De advocaat kan zonodig uw standpunt onderbouwen door getuigen te horen, of andere onderzoeken te (laten) verrichten.

Indien uw verweer is dat u de vernielig, beschadiging, etc. niet opzettelijk hebt gepleegd, zal de officier van justitie het opzet moeten bewijzen. Het opzet kan uit de omstandigheden van het geval worden afgeleid, bijvoorbeeld op basis van verklaringen van getuigen over de wijze waarop de vernieling is gepleegd. Van opzet is al sprake wanneer u wellicht niet echt de bedoeling had om de vernieling te plegen, maar dat aangenomen op basis van de vastgestelde omstandigheden aangenomen kan worden dat u welbewust de aanmerkelijke kans hebt aanvaard dat een goed als gevolg van uw handelen beschadigd zou kunnen raken. Een voorbeeld is wanneer u steentjes gooit over een muur zonder dat u weet wat er aan de andere kant zit. Als daar aan de kant een geparkeerde auto beschadigd is geraakt door de steentjes, wordt gezegd dat u met uw handelen welbewust de aanmerkelijke kans daarop hebt aanvaard.

Politieverhoor vernieling

Wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie, is het erg belangrijk dat u zich goed op dit politieverhoor voorbereidt. Wij adviseren u daarom ter voorbereiding op dit verhoor de informatiebrochure ‘vernieling’ te bestellen. In de informatiebrochure worden alle mogelijke verweren voor vernieling besproken en verder uitgelegd aan de hand van het wettelijk kader en de jurisprudentie. Na het lezen van de brochure weet u precies wat u wel en niet kunt verklaren wanneer u op verhoor bij politie moet verschijnen.

> Informatiebrochure vernieling

Advocaat vernieling

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in vernielingen.

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden