085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Meer informatie

Voegingsformulier benadeelde partij – schadeopgaveformulier

Geplaatst op 25 mei 2014

U kunt uzelf als benadeelde partij voegen in een strafzaak tegen de verdachte. Als benadeelde partij kunt u dan schadevergoeding vorderen. U kunt het beste schadevergoeding vorderen door het indienen van een voegingsformulier benadeelde partij / schadeopgaveformulier.

Lees meer ›

Handleiding slachtoffers in strafzaken

Geplaatst op 03 maart 2014

Door de Raad voor de Rechtspraak is een handleiding uitgegeven waarin de positie en de rechten van slachtoffers in strafzaken precies staan beschreven. Het doel van de handleiding is om de huidige stand van het recht ten aanzien van slachtoffers te beschrijven voor de strafrechter en de juridisch medewerker die hier in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Voorts is getracht, waar mogelijk, praktische handreikingen te geven voor de invulling van deze rechten. Daarin zit de meerwaarde van dit boek ten opzichte van de bestaande literatuur over dit onderwerp. De schrijvers realiseren zich dat de inhoud van dit boek snel kan verouderen omdat de positie van het slachtoffer in het strafproces zich nog sterk ontwikkelt. Om die reden zal het boek ook in digitale, bewerkbare, versie beschikbaar komen binnen de rechtspraak om op die wijze actueel gehouden te kunnen worden.

Lees meer ›

Pro deo rechtsbijstand door advocaat

Geplaatst op 04 oktober 2013

In veel gevallen hebt u als slachtoffer/benadeelde partij recht op pro deo rechtsbijstand door een advocaat. De advocaat kan u bijstaan in de strafzaak tegen de verdachte. Deze rechtsbijstand kan inhouden dat de advocaat voor u het voegingsformulier opstelt en indient om schadevergoeding te vorderen, maar ook dat de advocaat voor u een kopie van de stukken opvraagt, en deze met u bespreekt en u uitlegt hoe de strafzaak verder zal verlopen.

Slachtofferhulp

De rechtsbijstand van een advocaat kan ook plaatsvinden naast de hulp die u eventueel krijgt van Slachtofferhulp. Het voordeel van een advocaat is dat die precies weet hoe de verdediging zal optreden, maar zelf ook een inschatting kan maken wat de uitkomst zal worden van de zaak, waar de zwakke punten zitten, en wat er nog eventueel gedaan kan worden om de officier van justitie te helpen. Sinds 1 januari 2012 zijn de mogelijkheden van het slachtoffer in de strafzaak uitgebreid. Het slachtoffer kan steeds meer het strafproces beinvloeden. Belangrijk is dan wel dat u wordt bijgestaan door een gespeciaalde advocaat.

Gratis pro deo rechtsbijstand door advocaat

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een ernstig misdrijf (o.a. ware mishandeling, zedendelict etc) waarbij u psychische schade en/of letselschade hebt opgelopen, dan hebt u zelfs recht op kosteloze rechtsbijstand door een pro deo advocaat. Op grond van artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand mag er in die gevallen ook geen eigen bijdrage worden gevorderd. Dit betekent dat de volledige rechtsbijstand wordt vergoed door de Staat.

Artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand: “Ongeacht de draagkracht is rechtsbijstand aan een slachtoffer van een misdrijf tegen de zeden of een geweldsmisdrijf kosteloos, indien in de desbetreffende zaak vervolging is ingesteld en het slachtoffer overeenkomstig artikel 3 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in aanmerking komt voor een uitkering.”

Lees meer ›

Toevoeging – gesubsidieerde rechtsbijstand voor benadeelde partij

Geplaatst op 23 februari 2013

Wat veel mensen niet weten is dat u als slachtoffer/benadeelde partij vaak recht heb op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. De advocaat wordt dan door de Raad voor Rechtsbijstand kosteloos aan u toegevoegd. Bepalend is daarvoor uw inkomen en vermogen in het peiljaar (twee jaren voor datum aanvraag). Het gaat om de financiële gegevens zoals u die hebt opgegeven of die bekend zijn bij de belastingdienst. Voor alleenstaanden geldt als inkomensgrens ±€ 25.000,00 en voor samenwonenden, gehuwden, en alleenstaande ouders geldt als inkomensgrens ±€ 35.000,00. Voor de actuele inkomensgrens wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
Geen eigen bijdrage
Indien u binnen deze inkomensgrens, hebt u recht op een pro deo advocaat. Als slachtoffer/benadeelde partij hoeft u geen eigen bijdrage te betalen (Artikel 44 lid 3 Wrb). De rechtsbijstand door de advocaat is kosteloos.

Lees meer ›

Vergoeding kosten van rechtsbijstand benadeelde partij

Geplaatst op 23 februari 2013

Wanneer u als benadeelde partij door een advocaat wordt bijgestaan voor het indienen van een voegingsformulier, is het wel zo prettig wanneer de daarmee gemoeide kosten van rechtsbijstand tevens voor vergoeding in aanmerking zouden komen. Dit is echter niet het geval.
Voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding als bedoeld in art. 51a, eerste lid, Sv komt alleen die schade in aanmerking die rechtstreeks is geleden door het strafbare feit. De kosten van rechtsbijstand zijn niet als zodanige rechtstreekse schade aan te merken (LJN AB1819, Hoge Raad, 29 mei 2001). Dat brengt mee dat dergelijke kosten ook niet in aanmerking kunnen worden genomen bij de oplegging van de in art. 36f, eerste lid, Sr voorziene maatregel (vgl. HR 18 april 2000, NJ 2000, 413).

Lees meer ›

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden