085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Jeugdstrafrecht

Binnen het jeugdstrafrecht gelden andere regels dan bij het strafrecht voor volwassenen. Zo hebben jeugdige verdachten meer rechten dan volwassenen, zijn de straffen binnen het jeugdstrafrecht een stuk lager en geldt ook als uitgangspunt dat het voorarrest zo kort mogelijk moet zijn.

Pedagoisch karakter jeugdstrafrecht

Het jeugdstraf- en strafprocesrecht heeft een pedagogisch karakter met als algemeen uitgangspunt het voorkomen van recidive. Het pedagogische karakter blijkt uit een apart sanctiestelsel waarbij zoveel mogelijk interventies worden ingezet gericht op een positieve gedragsbeïnvloeding van de jeugdige, alsmede de formulering in het Wetboek van Strafvordering van een aantal aparte strafproceswaarborgen gericht op de speciale benadering van de jeugdige gedurende het strafproces.
Het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht betekent dat beslissingen en handelingen richting de jeugdige verdachte, waaronder de toepassing van sancties en maatregelen, er op gericht zijn de ontwikkeling van deze jongere te stimuleren, de jongere te heropvoeden, te resocialiseren en te weerhouden van een verdere criminele carrière.

Belangrijke wet- en regelgeving jeugdstrafrecht

Op nationaal niveau hebben we met name te maken met het jeugdstrafrecht dat is geregeld in artikel 77 e.v. van het Wetboek van Strafrecht (Sv.). 

Voor wat betreft het jeugdstrafprocesrecht is dat de artikelen 488 t/m 509 Wetboek van Strafvordering (Sv.)

Op internationaal niveau gelden de volgende verdragen voor het jeugdstrafrecht:

  • het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en
  • de algemene aanbevelingen van de Verenigde Naties via de Beijing Rules (VN-verdrag rechten van het kid), 
  • de Havana Rules (1990),
  • de Riyadh Guidelines (1990) en
  • het ‘General Comment nr. 10’ (2007)

Gespecialiseerde advocaat jeugdstrafrecht

Juist vanwege deze bijzondere regels die voor het jeugdstrafrecht gelden, is het belangrijk dat uw kind wordt bijgestaan door een in het jeugdstrafrecht gespecialiseerde advocaat. Wij hebben binnen ons netwerk meerdere jeugdstrafrechtspecialisten in verschillende regio’s die alle kennis, deskundigheid en ervaring in huis hebben om uw kind de beste verdediging te bieden in het kader van de strafzaak. Voorkom dat uw kind een strafblad krijgt of voor langere tijd wordt opgesloten in een jeugdinrichting en neem contact met ons op. U kunt uw zaak aanmelden via het aanmeldingsformulier bij ons op de website.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden