085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Procedure

Geplaatst op: 24 januari 2013

Artikel 51 Sv maakt het mogelijk voor een slachtoffer om zijn schade op de verdachte te verhalen. Hij kan zich daartoe voegen als benadeelde partij in het strafproces.

Ieder vorm van schade, materieel en immaterieel, kan worden gevorderd. Gebruikelijk zijn de volgende schadeposten:

Voorschot smartengeld (immateriële schade)

Wanneer u als gevolg van het strafbare feit pijn of letsel, of psychische schade (o.a. angst, slaapstoornis, etc). hebt opgelopen, kunt u deze schade vorderen. De hoogte van de schadevergoeding wordt vaak begroot door een vergelijking met andere uitspraken waarin smartengeld is toegekend. Hiervoor dient de Smartengeldgids te worden gebruikt.
Met name het begroten van het smartengeld is ingewikkeld en vereist de specialistische deskundigheid van een advocaat.

Reiskosten

Heeft u als gevolg van het strafbare feit moeten reizen, bijvoorbeeld vanwege het bezoek van het politiebureau of artsen, en heeft u dit netjes bijgehouden in een overzicht, dan kunt u deze reiskosten vorderen. Standaard geldt een bedrag van € 0,24 per kilometer.

Medische kosten

Indien u als gevolg van het strafbare feit medische kosten hebt moeten maken, die niet worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar, kunt u deze kosten als schade vorderen. U dient hiervan kwitanties te overleggen, en bij voorkeur ook een verklaring van de ziektekostenverzekeraar dat de kosten niet worden vergoed.

Eigen risico ziektekostenverzekering

Wanneer u zelden tot nooit gebruik maakt van het eigen risico van uw ziektekostenverzekering, terwijl u nu deze wel moet aanspreken in verband met het strafbare feit, kunt u ook het betaald eigen risico als schade vorderen. U dient dan wel bewijs aan te leveren dat u de medische kosten zelf hebt moeten betalen. Ook enig bewijs waaruit zou kunnen volgen dat u normaal gesproken geen eigen risico gebruikt, is aan te bevelen.

Gederfde inkomsten

Heeft u als gevolg van het strafbare feit (tijdelijk) niet kunnen werken, dan kunt u de daardoor gederfde inkomsten als schade vorderen. Een verklaring van de werkgever waaruit volgt dat u inkomsten bent misgelopen of een verklaring van de accountant indien u zelfstandige bent, is noodzakelijk om als bewijs te overleggen. Uit de bewijsstukken moet afgeleid kunnen worden hoeveel uren u niet hebt kunnen werken en hoeveel de daardoor gederfde inkomsten bedragen.

Schade aan goederen

Zijn uw bezittingen vernield of beschadigd geraakt door het strafbare feit, dan kunt u deze als schade vorderen. U moet, waar mogelijk, kwitanties overleggen van de goederen, en wanneer deze langer geleden zijn gekocht een redelijk afschrijvingspercentage hanteren bij het vorderen van de schade. U kunt ook proberen om de vervangingswaarde te vorderen, door een vergelijkbaar nieuw product te kopen, en daarvan de aankoopbon te overleggen, maar dit wordt niet altijd door rechters geaccepteerd.

Gestolen of vermiste goederen

Voor gestolen of vermiste goederen geldt hetzelfde als hiervoor staat vermeld bij “schade aan goederen”.

Schade aan kleding

Bij geweldsdelicten kan het zijn dat uw kleding is vernield of beschadigd is geraakt. Ook hiervoor geldt dat u, waar mogelijk, kwitanties of andere bewijzen dient te overleggen van de aankoop van de kleding. Wanneer de kleding langer geleden is gekocht, dient een redelijk afschrijvingspercentage te worden gehanteerd.  U kunt ook proberen om de vervangingswaarde te vorderen, door een vergelijkbaar nieuw product te kopen, en daarvan de aankoopbon te overleggen, maar dit wordt niet altijd door rechters geaccepteerd.

Verblijf in het ziekenhuis

Voor het verblijf in het ziekenhuis kunt u over het algemeen een vergoeding vorderen van € 25,00 per dag, onder vermelding van “ziekenhuisdaggeldvergoeding”. Er bestaat hiervoor een richtlijn waarnaar u kunt verwijzen. 

Dit is geen limitatieve opsomming van schadeposten. Indien u schade hebt geleden, die niet hiervoor staat omschreven, kunt u uiteraard wel proberen om deze schade als benadeelde partij te vorderen. 


Uitleg

Geplaatst op: 24 januari 2013

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit, kunt u zich als benadeelde partij voegen in het strafproces. U kunt dan uw schade verhalen op de verdachte, maar tevens hebt u recht op inzage in het strafdossier en hebt u een spreekrecht tijdens de zitting.

In beginsel kunt u alle schade die rechtstreeks het gevolg is van het strafbare feit vorderen. U dient daartoe een voegingsformulier op te stellen en tijdig in te dienen bij het arrondissementsparket. De verschillende schadeposten moeten goed gemotiveerd zijn en onderbouwd worden aan de hand van bewijsstukken, zoals kwitanties, foto’s van schade, etc.

Het goed onderbouwd invullen van het voegingsformulier kan ingewikkeld zijn. Hulp van een gespecialiseerde advocaat is daarbij aan te bevelen. Bovendien kan de advocaat u ook informeren over het verloop van het strafproces en de kans dat de verdachte wordt veroordeeld. U staat dan niet alleen!


Procedure

Geplaatst op: 24 januari 2013

De procedure bij een transactievoorstel en bij een strafbeschikking verlopen anders. Vandaar dat wij hieronder het procedurele traject van beiden afzonderlijk bespreken.

Transactievoorstel

Tegen een transactievoorstel hoef je in beginsel geen verweer te voeren. Wanneer u niet binnen de gestelde termijn niet betaalt, komt de zaak voor bij de politierechter. U kunt dan verweer voeren.

Het is evenwel vaak verstandig om na ontvangst van een transactievoorstel toch een advocaat te consulturen voor juridisch advies. Op dat moment moet u namelijk bepalen of u het transactievoorstel moet betalen, of dat u goede kansen hebt om verweer te voeren met het oog op een vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging dan wel schuldigverklaring zonder oplegging van straf.

Strafbeschikking

Bij een strafbeschikking moet u wel direct verweer voeren wanneer u het niet eens bent met de opgelegde straf. Het is aan u om binnen 14 dagen na ontvangst van de strafbeschikking verzet in te stellen. U stelt het verzet in door in een brief duidelijk en gemotiveerd aan te geven waarom u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking. Vervolgens zult u een oproeping verschijnen om bij de rechter te verschijnen alwaar de strafbeschikking en het ingediende verzetschrift behandeld zullen worden.

In sommige gevallen wordt u eerst uitgenodigd voor een hoorzitting. Aan u wordt een voorstel aangeboden voor de op te leggen strafbeschikking. Wanneer u niet instemt met het voorstel, wordt de zaak alsnog voor de rechter gebracht.

Omdat er vaak veel op het spel staat, terwijl anderzijds de procedure van de strafbeschikking ingewikkeld verloopt en er belangrijke termijnen gelden, is het van belang dat u zich laat bijstaan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Meld daarom uw zaak vandaag nog bij ons aan, en wij verwijzen u door naar een strafrechtadvocaat die uw belangen zal gaan behartigen.


Uitleg

Geplaatst op: 24 januari 2013

Een strafbeschikking en een transactievoorstel zijn buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. Dit betekent dat de strafzaak worden afgehandeld zonder dat de verdachte bij de rechter moet verschijnen.

Een transactievoorstel is een geldboete die u van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) krijgt toegestuurd. Bovenaan de brief staat een “T” vermeld, en ook in de tekst op de achterzijde kunt u lezen dat het om een transactievoorstel gaat. Anders dan bij een normale boete voor eenvoudige verkeersovertreding (ook wel Mulderfeiten genoemd), hoeft u de boete niet te betalen wanneer u het niet eens bent met het verwijt dat u gemaakt wordt. Wanneer u niet betaalt, wordt u gedagvaard om alsnog bij de rechter te verschijnen.

Bij een strafbeschikking werkt het anders. Ook hier ontvangt u een brief van het CJIB, maar naast een boete, kan het Openbaar Ministerie ook een ontzegging van de rijbevoegdheid of een werkstraf opleggen. In sommige gevallen moet u vooraf worden gehoord, en ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting, maar vaak wordt de strafbeschikking aan u opgelegd zonder dat u daarover uw mening hebt kunnen geven. Wanneer u het niet eens bent met de strafbeschikking dient u binnen 14 dagen in verzet te gaan. Dit doet u door een brief te sturen naar het Openbaar Ministerie waarin u gemotiveerd aangeeft waarom u het niet eens bent met de strafbeschikking.

Bij zowel een transactievoorstel als bij de strafbeschikking is het aan te bevelen om vooraf advies in te winnen van een gespecialiseerd strafrechtadvocaat. De advocaat zal – waar mogelijk – voor u eerst het proces-verbaal opvragen en deze met u bespreken. Wanneer de termijn voor verzet in gevaar dreigt te komen, kan de advocaat ook alvast in hoofdlijnen de bezwaren tegen het verwijt kenbaar maken. Deze verzetgronden kunnen later dan nog worden aangevuld. 


Procedure

Geplaatst op: 23 januari 2013

Wanneer u verdachte bent in een strafzaak, is het eigenlijk verstandig om zo spoedig mogelijk na uw eerste verhoor al een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat te raadplegen zodat het onderzoek van de politie op de voet kan worden gevolgd en waar nodig kan worden bijgestuurd door op dat moment al onderzoekswensen op te geven en getuigen te laten horen of deskundigen in te schakelen die hun visie geven op de door de politie verzamelde bewijsmiddelen.

Maar zeker wanneer u een dagvaarding ontvangt, is het verstandig om onmiddellijk de deskundige rechtsbijstand van een strafrechtadvocaat in te schakelen.

U kunt in eerste aanleg worden gedagvaard om te verschijnen bij de kantonrechter, de politierechter, of de meervoudige strafkamer van de rechtbank.

  • Bij de kantonrechter worden met name overtredingen behandeld. Het gaat om de eenvoudige, minder ernstige feiten.
  • Bij de politierechter worden de zwaardere feiten, voornamelijk misdrijven, behandeld. De politierechter is slechts bevoegd om een gevangenisstraf op te leggen tot 12 maanden.
  • Bij de meervoudige kamer worden tot slot de zwaardere strafzaken behandeld. Rechtbijstand door een advocaat is hier echt van noodzakelijk! Meestal laat het om feitelijk of juridisch ingewikkelde strafzaken. De straffen zijn niet beperkt in hoogte, maar dit wil ook niet zeggen dat bij de meervoudige kamer alleen maar hoge straffen worden opgelegd. Het gebeurt ook vaak dat de straf beperkt blijft tot een werkstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf.

Behalve bij de kantonrechter is het aan te bevelen om altijd een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat in te schakelen die voor uw belangen opkomt. De advocaat zal vooraf de processtukken opvragen bij de rechtbank en u adviseren of de juridische mogelijkheden en over wat u wel en niet moet verklaren tijdens de zitting. Samen met u zal de advocaat de verdedigingstrategie bepalen.

 

Heeft u een dagvaarding of oproeping ontvangen, wacht dan niet langer en meld direct uw zaak bij ons aan. Wij brengen u in contact met een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat!


Uitleg

Geplaatst op: 23 januari 2013

Wanneer u een dagvaarding of oproeping hebt ontvangen om bij de rechtbank of het gerechtshof te verschijnen, hebt u het recht om u te laten bijstaan door een advocaat. 

De advocaat zal dan voor u de processtukken, waaronder het proces-verbaal van de politie, opvragen bij de rechter en zal deze stukken met u bespreken. Samen met de advocaat zult u de te volgen verdedigingsstrategie bespreken. De advocaat zal u voorts ter terechtzitting bijstaan en namens u verweer voeren tegen de aanklacht van het Openbaar Ministerie.

Het is belangrijk dat u niet te lang wacht met het aanmelden van uw zaak, omdat er vaak maar beperkt tijd is om nog getuigen of deskundigen te laten horen.

Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, bent u altijd verzekerd van deskundige rechtsbijstand van een advocaat die in het strafrecht is gespecialiseerd.


Procedure

Geplaatst op: 23 januari 2013

De procedure van het voorarrest verloopt in verschillende fasen waarbij telkens tussentijds door een rechter wordt getoetst of het voorarrest moet worden verlengd, of dat de verdachte in vrijheid gesteld kan worden.

Ophouden voor verhoor

Na aanhouding mag een verdachte maximaal 6 uur worden opgehouden voor verhoor (om een verklaring af te leggen). De tijd tussen 0.00u en 9.00u telt hierbij echter niet mee, zodat de duur van het ophouden maximaal kan oplopen tot 15 uur.
Binnen deze termijn moet de verdachte ofwel in verzekering zijn gesteld, indien de politie nog nader onderzoek moet doen, of worden heengezonden.

Inverzekeringstelling

De verzekeringstelling kan maximaal drie dagen duren. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie de termijn van de inverzekeringstelling met drie dagen verlengen. Dit gebeurt dan vaak alleen wanneer men eigenlijk te weinig bewijs heeft om de verdachte nog 14 dagen in bewaring te laten stellen door de rechter-commissaris of om het mogelijk dat de verdachte nog in het weekend vast blijft zitten voor nadere verhoren, wanneer de verdachte bijvoorbeeld op een woensdag of donderdag is aangehouden. 

Rechter-commissaris – bewaring

De wet schrijft voor dat een verdachte binnen 3 dagen en 15 uur moet worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. Deze toetst of de inverzekeringstelling rechtmatig is geweest, maar hij zal – indien de officier van justitie daarom heeft gevraagd – ook beoordelen of de verdachte nog langer in voorarrest moet blijven. De rechter-commissaris kan bevelen dat de verdachte voor maximaal 14 dagen in bewaring wordt gesteld. 

De rechter-commissaris beoordeelt allereerst of er ernstige bezwaren bestaan voor de feiten waarvan de verdachte wordt beschuldigd. Wat precies onder ernstige bezwaren moet worden verstaan, is niet uitgewerkt in de wet of in de jurisprudentie. Er moet meer verdenking bestaan dan een redelijke vermoeden dat de verdachte het feit heeft gepleegd, maar er is geen wettig en overtuigend bewijs vereist. Dat is pas vereist wanneer de zaak later inhoudelijk wordt behandeld door de rechter.

Naast ernstige bezwaren moeten er ook gronden zijn voor het langer voortduren van het voorarrest. Het gaat om de volgende gronden:

  • Ernstig gevaar voor vlucht
  • Feit waarop 12 jaar of meer maximum gevangenisstraf is gesteld en het tot maatschappelijke onrust zou leiden wanneer de verdachte in vrijheid zou worden gesteld
  • Gevaar voor herhaling van een feit waarop 6 jaar of meer maximum gevangenisstraf staat, of een feit waardoor de gezondheid of veiligheid in gevaar kan worden gebracht of algemeen gevaar voor goederen kan ontstaan
  • Eerdere veroordeling van minder dan 5 jaar geleden voor bedreiging, mishandeling, diefstal, verduistering, oplichting, vernieling, of heling
  • Onderzoek dat de politie nog moet verrichten, dat mogelijk bij invrijheidstelling van de verdachte zou kunnen worden gefrustreerd of belemmerd 

De bewaring wordt ondergaan in een Huis van Bewaring. Dit is een gevangenis waar onder andere verdachten die in voorarrest zitten worden geplaatst. In uitzonderlijke gevallen kan de bewaring bij jeugdigen ook thuis worden ondergaan. 

Schorsing van de voorlopige hechtenis

Wanneer de rechter-commissaris de bewaring voor 14 dagen verleent, kan hij deze onmiddellijk of op een later tijdstip schorsen. Schorsing vindt veelal plaats vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, bijvoorbeeld wanneer de verdachte werk of een eigen onderneming heeft of naar school moet. 

Aan de schorsing kunnen ook voorwaarden worden verbonden zoals een straat- en contactverbod, meldingsplicht bij de politie, huisarrest, etc. 

Raadkamer – gevangenhouding

Binnen de 14 dagen van de bewaring moet de voorlopige hechtenis opnieuw worden getoetst door de raadkamer van de rechtbank indien de officier van justitie de verdachte langer wil vasthouden. Beoordeeld wordt wederom of er nog voldoende ernstige bezwaren bestaan voor het langer voortduren van het voorarrest. Hoe langer het voorarrest duurt, des de zwaarder worden de eisen die aan verdenking gesteld worden.

Naast de ernstige bezwaren moeten verder ook nog gronden aanwezig zijn voor voorlopige hechtenis. Ook nu kan de advocaat een verzoek doen om de voorlopige hechtenis te schorsen wegens de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

De rechtbank kan de gevangenhouding direct voor 90 dagen bepalen, maar kan ook telkens het voorarrest voor 30 of 60 dagen verlengen. 

Op ieder moment van deze procedure heeft de verdachte het recht op bijstand door een advocaat. Vaak wordt er standaard een piketadvocaat aan de verdachte toegewezen, maar deze advocaat is niet altijd gespecialiseerd in het strafrecht. Daarom adviseren wij altijd om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen zodat de verdachte de optimale rechtsbijstand krijgt tijdens het voorarrest, en waardoor de kansen op invrijheidstelling groter worden.

Het is mogelijk voor een verdachte om tussentijds van advocaat te veranderen. Een minderjarige verdachte kan dit via zijn ouders doen, die een andere advocaat kunnen benaderen om de zaak over te nemen van de (piket)advocaat, en meerderjarige verdachten kunnen zelf contact opnemen met de nieuwe advocaat. Indien u gebruik wilt maken van een advocaat uit ons netwerk kunt u uw zaak aanmelden, waarna u doorverwijzen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. De meerderjarige verdachte dient vervolgens aan de huidige advocaat door te geven dat hij wil dat een andere advocaat de zaak overneemt.


Uitleg

Geplaatst op: 23 januari 2013

Het voorarrest is een van de belangrijkste fasen van het strafproces. Het is meestal het begin van het voorbereidend onderzoek van de politie of in ieder geval de fase waarin de verdachte wordt geconfronteerd met de bewijzen die de politie heeft verzameld.
De verklaringen die door de verdachte tijdens het voorarrest worden afgelegd, zijn van grote invloed op de rest van de strafrechtelijke procedure en vaak ook op de uitkomst van de strafzaak.

Deskundige rechtsbijstand tijdens het voorarrest kan het verschil uitmaken tussen een vrijspraak of een veroordeling. Ook kan deskundige rechtsbijstand ervoor zorgen dat de verdachte sneller wordt vrijgelaten. Een gespecialiseerde advocaat kent de wegen binnen het strafrecht die bewandeld moeten worden om het beste resultaat te bereiken.

Neem daarom ook geen genoegen met een goede advocaat. Neem de beste advocaat, eentje die in het strafrecht is gespecialiseerd. Wij kunnen u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat die echt voor de belangen van de verdachte opkomt!


Tenuitvoerlegging gratie ontnemingsvordering schadevergoedingsmaatregel

Geplaatst op: 01 november 2012

De bij ons netwerk aangesloten strafrechtadvocaten hebben een ruime ervaring om u op alle fronten van deskundige rechtsbijstand te voorzien. Naast de in de andere blokken vermelde diensten, kunnen onze advocaten u nog op talloze andere manieren rechtsbijstand verlenen in strafzaken.


Bezwaarschrift tegen kennisgeving omzetting taakstraf in vervangende hechtenis

Geplaatst op: 01 november 2012

Indien de taakstraf niet tijdig wordt verricht, kan het zijn dat de officier van justitie besluit om deze om te zetten naar vervangende hechtenis. Aan de veroordeelde wordt dan een kennisgeving van dit besluit tot omzetting van de taakstraf in vervangende hechtenis betekend.

De veroordeelde kan tegen deze omzetting binnen 14 dagen na betekening een bezwaarschrift indienen bij het gerecht dat de taakstraf heeft opgelegd.

Indien u een kennisgeving hebt ontvangen van de omzetting van de taakstraf doet u er verstandig aan om onmiddellijk deskundige rechtsbijstand in te schakelen van een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Meld uw strafzaak daarom vandaag nog bij ons aan.
Wij verwijzen u door naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die namens u een bezwaarschrift kan indienen tegen de omzetting van de taakstraf in vervangende hechtenis.

De bij ons netwerk aangesloten strafrechtadvocaten werken ook pro deo (gesubsidieerde rechtsbijstand). De kosten van rechtsbijstand worden dan vergoed door de overheid.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden