085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Verlaten plaats ongeval

Bij verlaten plaats ongeval gaat het erom dat de verdachte na betrokken te zijn geweest bij een verkeersongeval is weggegaan zonder zijn identiteit en dat van zijn voertuig (inclusief verzekeringsgegevens) bekend te maken.

Verlaten plaats ongeval in de wet

Verlaten plaats ongeval is strafbaar gesteld in art. 7 WVW’94. Dit artikel luidt als volgt.

“Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien:
a. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht;
b. daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.

Wetenschap verkeersongeval

In de delictsomschrijving is opgenomen dat degene die de plaats van het ongeval verlaat “weet of redelijkerwijs moet weten” dat hij de gevolgen uit artikel 7, eerste lid 1, onder a of b, WVW 1994 heeft veroorzaakt. Dit brengt voor de politie altijd mee dat in het verhoor van de verdachte zeer specifiek aandacht moet zijn voor de beantwoording van de vraag of verdachte zich van het verkeersongeval bewust is geweest. Maar ook uit andere bewijsmiddelen dan de verklaring van de verdachte kan de bewustheid van de verdachte worden afgeleid. Te denken valt dan aan getuigen, die op enige afstand een geluid, duidend op een ongeval, hoorden of getuigen die zagen dat de bestuurder in de richting keek van de plaats waar dat geluid vandaan kwam.

Binnen 12 uur gemeld?

In artikel 184 WVW is een vervolgingsuitsluitingsgrond opgenomen. Wanneer de bestuurder, die de plaats van het verkeersongeval heeft verlaten, zich binnen 12 uur na het verkeersongeval uit eigen beweging meldt bij de politie en zijn identiteit en die van zijn motorrijtuig bekend maakt, is hij niet langer strafbaar en kan hij niet worden vervolgd wegens overtreding van artikel 7 WVW. Indien het Openbaar ministerie toch vervolgt, leidt dit tot niet-ontvankelijkheid van het OM in de vervolging.
Van vrijwillige melding is echter geen sprake indien de verdachte weet dat de politie hem zoekt, voordat hij zich bij de politie hem meldt ( HR 27-3-1990, VR 1990,82 en HR 24 september 2002, NJ 2002, 630).
Ook het “vrijwillig” willen melden, wanneer de politie voor de deur staat, valt niet onder de uitsluiting van de strafbaarheid. De vervolgingsuitsluitingsgrond geldt niet voor die gevallen waarbij het slachtoffer in hulpeloze toestand wordt achtergelaten (artikel 7, eerste lid, onder b WVW 1994).

Politieverhoor verlaten plaats ongeval

Wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie wegens de verdenking van het verlaten van de plaats van een ongeval, is het erg belangrijk dat u zich goed op dit politieverhoor voorbereidt. Wij adviseren u daarom ter voorbereiding op dit verhoor de informatiebrochure ‘verlaten plaats ongeval’ te bestellen. In de informatiebrochure worden alle mogelijke verweren bij verlaten plaats ongeval besproken en verder uitgelegd aan de hand van het wettelijk kader en de jurisprudentie. Na het lezen van de brochure weet u precies wat u wel en niet kunt verklaren wanneer u op verhoor bij politie moet verschijnen.

> Informatiebrochure verlaten plaats ongeval

Advocaat verlaten plaats ongeval

Ondanks dat strafzaken over het verlaten van de plaats van een verkeersongeval relatief makkelijk lijken, blijkt dat in de praktij toch behoorlijk tegen te vallen. Het is van belang dat vanaf het eerste politieverhoor de juiste verdedigingsstrategie wordt gevolgd om een veroordeling te voorkomen. Een goede rechtsbijstand in dit soort zaken vereist een gedegen technische en juridische kennis. Ons advies is om zeker in dit soort ingewikkelde zaken u goed te laten bijstaan.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat voor verkeersstrafzaken. Onze advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u zeer scherpe tarieven. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

> Aanmelden nieuwe zaak

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden