085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Fraude uitkering / uitkeringsfraude

Indien u wordt verdacht van fraude met de uitkering, is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat met gedegen kennis en ervaring met uitkeringsfraude. In veel gevallen is het belangrijk dat u zowel in de sociaal zekerheidsrechtelijke zaak tegen de gemeente/uitkeringsinstantie wordt bijgestaan, als in de strafzaak waar u wordt verdacht van uitkeringsfraude. Uitkeringsfraudezaken zijn vaak gecompliceerd, door de koppeling met het sociaal zekerheidsrecht. De advocaat moet niet alleen verstand hebben van het strafrecht en fraudezaken, maar ook van het geschil met de uitkeringsinstantie/gemeente.  De advocaat dient op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen qua wet- en regelgeving en jurisprudentie met betrekking tot het sociaal zekerheidsrecht.

Uitkeringsfraude in de wet

Uitkeringsfraude is een vorm van sociaal zekerheidsfraude. Het gaat dan om het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel het verzwijgen of niet (tijdig) verstrekken van, voor de bepaling van het recht op uitkering en de duur en hoogte van de bijstandsuitkering relevante gegevens, met als gevolg dat een uitkering geheel of ten dele ten onrechte wordt verstrekt.

Opsporing en vervolging van uitkeringsfraude zullen in het algemeen gestoeld zijn op art. 225 WvSr, de bijzondere strafbepalingen, opgenomen in de sociale zekerheidswetgeving (voor zover nog aanwezig) en de artt. 227 a en 227 b, of art. 447 c en 447 d WvSr. In een enkel geval wordt art. 326 WvSr (oplichting) nog wel gehanteerd.

Nadeel door uitkeringsfraude

Voor de opsporing en vervolging van bijstandsfraude is het van belang dat het nadeel juist wordt vastgesteld. Het nadeel is het brutobedrag dat ten onrechte ten laste van de uitvoerende instantie(s) is gekomen. Afgedragen of af te dragen loonbelasting en eventuele premies zijn derhalve in het nadeel begrepen. Het gaat dus eigenlijk om het teveel en ten onrechte bedrag dat de gemeente aan uitkering heeft betaald.

Straffen uitkeringssfraude

De straffen die worden opgelegd voor bijstandsfraude zijn afhankelijk van het nadeel.

Nadeel                                       Straf      
€ 10.000,00 106 uur werkstraf
€ 50.000,00 240 uur werkstraf of 4 mnd gevangenisstraf
€ 100.000,00 8 mnd gevangenisstraf

Bij een nadeel tot € 50.000,00 geldt echter als uitgangspunt dat er geen strafvervolging plaatsvindt, tenzij:

  • – de sociale zekerheidsfraude gepaard is gegaan met andere strafbare feiten;
  • – de status van de verdachte en/of diens voorbeeldfunctie, daartoe aanleiding geeft;
  • – tweede of meerdere herhaling van overtredingen binnen een bepaalde periode (5 jaar) (de eerste herhaling wordt bestuursrechtelijk afgedaan) zich heeft voorgedaan;
  • – geen mogelijkheid bestaat tot het opleggen van, dan wel het effecturen van een bestuursrechtelijke maatregel of boete;
  • – de fraude is gepleegd met medewerking of medeweten van ambtena(a)r(en) van de uitkerende instantie;
  • – de fraude is gepleegd in georganiseerd verband door meer dan twee personen

Advocaat uitkeringsfraude

Uitkeringsfraudezaken vergen de deskundige rechtsbijstand door een gespecialiseerde advcaat. Een goede rechtsbijstand in uitkeringsfraudezaken vereist een gedegen technische en juridische kennis. Ons advies is om zeker in dit soort ingewikkelde zaken u goed te laten bijstaan.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat bij u in de regio. Onze advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

Wordt u vrijgesproken van uitkeringsfraude, of wordt de zaak geseponeerd, dan hebt u recht op schadevergoeding.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden