085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Dagvaarding kantonrechter

Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit, kan de Officier van Justitie u hiervoor vervolgen. Dit kan hij onder andere doen door u te dagvaarden voor de kantonrechter.


Dagvaarding

Een dagvaarding is een oproeping om op een bepaalde tijdstip bij de rechter te verschijnen. Op de dagvaarding staat altijd vermeld op welke datum en tijdstip de zitting plaatsvindt. Ook kunt u op de dagvaarding lezen bij welke rechter, bijvoorbeeld de kantonrechter, u moet verschijnen, en waar deze kantonrechter dan zitting houdt. Op de dagvaarding staat altijd het adres van het gerechtsgebouw vermeld waar u moet zijn. Bewaar de dagvaarding daarom altijd goed.

Kantonrechter

U kunt onder meer worden gedagvaard om te verschijnen voor de kantonrechter. De kantonrechter behandelt hoofdzakelijk overtredingen, de lichtste strafbare feiten.. Wanneer u schuldig wordt bevonden door de kantonrechter, zal deze in de meeste gevallen een geldboete opleggen. Bij herhaling kan de kantonrechter ook hechtenis (gevangenisstraf) opleggen en bij bepaalde verkeersdelicten is de kantonrechter ook bevoegd om een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.

Tenlastelegging

Op de dagvaarding staat tevens de tenlastelegging vermeld. Dit is een omschrijving van het strafrechtelijke verwijt dat u wordt gemaakt en vormt de basis voor het strafproces. De kantonrechter is gebonden aan de tenlastelegging. Hij mag niet iets anders bewezen verklaren dan aan u ten laste is gelegd en hij mag ook de straf, bij een bewezenverklaring, enkel hierop baseren.

Rechten verdachte

Op de achterzijde van de dagvaarding of de losse bijlagen bij de dagvaarding vindt u een opsomming van uw rechten. Het is belangrijk dat u deze aandachtig leest. De belangrijkste rechten van de verdachte zijn:
1. Met uitzondering van minderjarigen, bent u als verdachte niet verplicht om te verschijnen. Ons advies is echter om altijd naar de zitting te gaan, zodat de kantonrechter ook uw kant van het verhaal kan horen. Vaak houdt de kantonrechter rekening met de omstandigheden van het geval, en met name ook uw persoonlijke omstandigheden, waardoor de straf lager uitkomt.
2. U hebt het recht om getuigen of deskundigen door de Officier van Justitie te laten oproepen of om deze zelf mee te nemen naar de zitting. Indien u wilt dat de Officier van Justitie de getuigen oproept moet u hierom schriftelijk vragen door uiterlijk 10 dagen voor de zitting een brief te sturen naar het arrondissementsparket. Vermeld in uw brief altijd het parketnummer (bjv. 02/123456-12) dat u bovenaan de dagvaarding vindt. Ook moet u uitgebreid uitleggen waarom u de getuigen wilt oproepen. Vergeet niet de naam- en adresgegevens van de getuige(n) in de brief te vermelden.
3. U hebt het recht om een tolk op te laten roepen door de Officier van Justitie. Ook dit moet vooraf (schriftelijk) worden aangegeven.
4. Wanneer u op het in de dagvaarding vermelde tijdstip van de zitting verhinderd bent, kunt u aanhouding van de behandeling ter terechtzitting vragen. Ook dit moet schriftelijk gebeuren. In de brief legt u uit waarom u verhinderd bent, en als bijlage(n)voegt u bewijsstukken toe. Alleen bijzondere verhinderingen, zoals een reeds geboekte vakantie, kunnen aanleiding zijn om de zitting aan te houden.
5. U hebt het recht om u te laten bijstaan door een advocaat. Of u van dit recht gebruik moet maken is mede afhankelijk van de aard, de ernst en de ingewikkeldheid van het feit dat u wordt verweten. In de simpele strafzaken waarbij u hoogstens het risico loopt om een geringe geldboete opgelegd te krijgen, staan de kosten van rechtsbijstand vaak niet in verhouding tot de straf. In die gevallen komt u ook niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo advocaat) en adviseren wij cliënten al snel om zonder advocaat naar de zitting te gaan. Wat wij u wel aanraden is om vooraf een advocaat de stukken te laten opvragen bij het arrondissementsparket, zodat hij deze met u kan bespreken en u kan adviseren over de verweren die u kunt voeren. De kosten blijven op deze manier beperkt, terwijl u weet over elke informatie de kantonrechter en de Officier van Justitie beschikken, en u weet welke verweren u kunt voeren tijdens de zitting bij de kantonrechter. In de wat ingewikkeldere zaken, of wanneer u gelet op eerdere, soortgelijke feiten, het risico loopt om tot hechtenis (gevangenisstraf) of een ontzegging van de rijbevoegdheid te worden veroordeeld, is ons altijd om u te laten bijstaan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. In die gevallen hebt u ook een grotere kans om een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) te krijgen.
6. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter, kunt u hiertegen hoger beroep instellen. Hoger beroep moet uiterlijk 14 dagen na de dag van de uitspraak zijn ingesteld. U kunt het hoger beroep zelf ter griffie van de rechtbank instellen, maar u kunt dit ook door een advocaat laten doen. Het is dan wel belangrijk dat u de zaak tijdig bij ons aanmeldt. Indien u het zelf doet moet u terug naar de rechtbank waar de uitspraak is gedaan en daar aan de balie het hoger beroep instellen. U kunt eventueel ook de griffier van de rechtbank machtigen om namens u het hoger beroep in te stellen, maar u moet er dan wel op toezien dat dit juist en tijdig gebeurt.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden