085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

straffen jeugdstrafrecht

Geplaatst op: 13 mei 2014

In het jeugdstrafrecht krijgen verdachten over het algemeen veel lagere straffen dan die aan volwassenen worden opgelegd. Hoe jonger de verdachte, hoe minder straf die opgelegd kan krijgen. Bovendien geldt tegenwoordig ook het adolescentenstrafrecht, waardoor het jeugdstrafrecht ook toegepast kan worden op jongvolwassenen tot 23 jaar oud. 

Afdoeningsmodaliteiten in het jeugdstrafrecht

Binnen het jeugdstrafrecht bestaan verschillende manieren om een strafzaak af te doen. Wij zullen de modaliteiten hierna bespreken.

Politiesepot
In gevallen waarbij de politie de zaak niet zeer ernstig beschouwt, wordt de jeugdige slechts toegesproken en worden de ouders ingelicht over de strafbare gedraging van hun kind. In zulke gevallen zal de politie geen proces-verbaal opmaken en volstaan met
een aantekening over de zaak.

HALT
De politie kan, na verkregen toestemming door de Officier van Justitie, aan de verdachte voorstellen deel te nemen aan een HALT-project, voor maximaal 20 uur, ter voorkoming van inzending van het proces-verbaal aan de Officier van Justitie (art. 77e Sr).

Transactie
De Officier van Justitie kan voor de aanvang van de terechtzitting een of meer voorwaarden stellen ter voorkoming van de strafvervolging wegens misdrijven, met uitzondering van die waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van meer dan zes jaar, en wegens overtreding. Door voldoening aan die voorwaarden vervalt het recht tot strafvordering (art. 74 Sr).

Strafbeschikking
Tegenwoordig legt de officier van justitie eerder een strafbeschikking op. De transactie is daardoor meer op de achtergrond geraakt. Een strafbeschikking is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak waarbij de officier van justitie aan de verdachte een bepaalde straf oplegt. 

Een strafbeschikking kan uit verschillende straffen, maatregelen en aanwijzingen bestaan. Zoals: een geldboete, taakstraf, ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, een schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het slachtoffer en een gedragsaanwijzing zoals een stadionverbod. In een strafbeschikking kan de Officier van Justitie tevens de aanwijzing geven dat de verdachte zich gedurende maximaal zes maanden aan de aanwijzingen van Jeugdreclassering zal houden. In een strafbeschikking aan een minderjarige kan een taakstraf worden opgelegd voor ten hoogste 60 uur, te verrichten binnen een termijn van ten hoogste drie maanden (art. 77f
Sr).

Als de verdachte het niet eens is met de opgelegde strafbeschikking moet hij binnen 14 dagen verzet instellen

Kinderrechter
Bij herhaling of bij de wat ernstigere feiten zal de minderjarige verdachte worden gedagvaard om bij de kinderrechter te verschijnen. De kinderrechter beoordeelt dan de zaak en zal uiteindelijk, bij een veroordeling, een straf of maatregel opleggen. 

Strafsoorten

Over het algemeen zijn de straffen en maatregelen die aan minderjarige verdachten worden opgelegd qua soort vrijwel hetzelfde als die aan volwassenen kunnen worden opgelegd. Alleen de hoogte verschilt, maar daarover later meer. Eerst zullen wij de verschilllende straffen en maatregelen bespreken:

Geldboete

Hoewel de geldboete ook binnen het jeugdstrafrecht kan worden opgelegd aan een minderjarige verdachte, komt dit niet zo heel vaak voor. Dat heeft er meer mee te maken dat jongeren nog geen of nauwelijks eigen inkomen hebben.

Werkstraf
Binnen het jeudstrafrecht wordt de werkstraf het meeste opgelegd. De maximale duur van de werkstraf bedraagt 200 uur (bij volwassenen is dat 240 uur). 

Leerstraf
Ook een leerstraf is mogelijkheid. Een leerstraf wordt eveneens voor een bepaald aantal uren opgelegd, maar is enkel bedoeld om er iets van te leren. De leerstraf is meestal een cursus of een training.

Gedragsbeinvloeddende maatregel
De gedragsbeinvloeddende maatregel is relatief nieuw en wordt ook niet zo vaak toegepast. Het is een maatregel ter beinvloeding van het gedrag van de jeugdige, dat qua duur en intensiteit verder gaat dan bijvoorbeeld een leerstraf. Het zijn meestal langdurige trajecten. In de praktijk wordt de gedragsbeinvloeddende maatregel nog niet zo heel vaak opgelegd. De gedragsbeinvloeddende maatregel is een alternatief voor bijvoorbeeld de PIJ-maatregel of jeugddetentie.

Jeugddetentie
Jeugddetentie is een gevangenisstraf voor jeugdigen. De jeugddetentie wordt ten uitvoer gelegd in een speciale jeugdinrichting. De maximale duur van de jeugddetentie bedraagt 2 jaar.

PIJ-maatregel
De PIJ-maatregel staat voor plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. In de volksmond wordt het ook wel jeugd-TBS genoemd. De PIJ-maatregel kan alleen worden opgelegd wanneer uit onderzoek van gedragsdeskundigen is gebleken van het bestaan van een ziekelijke stoornis of een gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens. Afhankelijk van het soort misdrijf en de ontwikkeling van de jongere, kan de rechter de maatregel verlengen tot in totaal maximaal 7 jaar. Het laatste jaar van de PIJ-maatregel is in principe voorwaardelijk. Daardoor kan de jeugdige weer geleidelijk terugkeren naar de samenleving. Als de jeugdige na deze periode nog steeds als gevaarlijk wordt gezien, kan de rechter de straf omzetten naar TBS (voor volwassenen).

Richtlijn strafvordering jeugd

Het Openbaar Ministerie hanteert een richtlijn voor de straftoemeting in jeugdstrafzaken. Het gaat om de Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt, ide geldt per 1/4/2014.

Er is 

 

 

 


Jeugdstrafrecht

Geplaatst op: 13 mei 2014

Binnen het jeugdstrafrecht gelden andere regels dan bij het strafrecht voor volwassenen. Zo hebben jeugdige verdachten meer rechten dan volwassenen, zijn de straffen binnen het jeugdstrafrecht een stuk lager en geldt ook als uitgangspunt dat het voorarrest zo kort mogelijk moet zijn.

Pedagoisch karakter jeugdstrafrecht

Het jeugdstraf- en strafprocesrecht heeft een pedagogisch karakter met als algemeen uitgangspunt het voorkomen van recidive. Het pedagogische karakter blijkt uit een apart sanctiestelsel waarbij zoveel mogelijk interventies worden ingezet gericht op een positieve gedragsbeïnvloeding van de jeugdige, alsmede de formulering in het Wetboek van Strafvordering van een aantal aparte strafproceswaarborgen gericht op de speciale benadering van de jeugdige gedurende het strafproces.
Het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht betekent dat beslissingen en handelingen richting de jeugdige verdachte, waaronder de toepassing van sancties en maatregelen, er op gericht zijn de ontwikkeling van deze jongere te stimuleren, de jongere te heropvoeden, te resocialiseren en te weerhouden van een verdere criminele carrière.

Belangrijke wet- en regelgeving jeugdstrafrecht

Op nationaal niveau hebben we met name te maken met het jeugdstrafrecht dat is geregeld in artikel 77 e.v. van het Wetboek van Strafrecht (Sv.). 

Voor wat betreft het jeugdstrafprocesrecht is dat de artikelen 488 t/m 509 Wetboek van Strafvordering (Sv.)

Op internationaal niveau gelden de volgende verdragen voor het jeugdstrafrecht:

 • het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en
 • de algemene aanbevelingen van de Verenigde Naties via de Beijing Rules (VN-verdrag rechten van het kid), 
 • de Havana Rules (1990),
 • de Riyadh Guidelines (1990) en
 • het ‘General Comment nr. 10’ (2007)

Gespecialiseerde advocaat jeugdstrafrecht

Juist vanwege deze bijzondere regels die voor het jeugdstrafrecht gelden, is het belangrijk dat uw kind wordt bijgestaan door een in het jeugdstrafrecht gespecialiseerde advocaat. Wij hebben binnen ons netwerk meerdere jeugdstrafrechtspecialisten in verschillende regio’s die alle kennis, deskundigheid en ervaring in huis hebben om uw kind de beste verdediging te bieden in het kader van de strafzaak. Voorkom dat uw kind een strafblad krijgt of voor langere tijd wordt opgesloten in een jeugdinrichting en neem contact met ons op. U kunt uw zaak aanmelden via het aanmeldingsformulier bij ons op de website.


Gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat

Geplaatst op: 13 mei 2014

Het jeugdstrafrecht is een specialisme binnen het strafrecht. Niet iedere strafrechtadvocaat is mag en kan jeugdige verdachten bijstaan. Alleen gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaten zijn in staat deskundige en adequate rechtsbijstand te verlenen aan minderjarige verdachten. 

Jeugdstrafrechtadvocaat

Om een jeugdstrafrechtadvocaat te worden dient de advocaat eerst een specifieke opleiding te volgen waarin hij alles leert over het jeugdstrafrecht. Ook moet de advocaat voldoende ervaring opdoen door de eerste zittingen mee te lopen met een ervaren jeugdstrafadvocaat, en moet de advocaat jaarlijks cursussen volgen over het jeugdstrafrecht om zijn kennis op peil te houden en op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in het jeugdstrafrecht. 

Op zoek naar een gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat?

Binnen ons netwerk beschikken we over enkele gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaten die de beste verdediging kunnen bieden voor minderjarige verdachten

 

  • die op verhoor moeten komen bij de politie,
  • die in voorlopige hechtenis zitten
  • die moeten verschijnen bij een TOM-zitting bij het OM
  • die zijn gedagvaard om te verschijnen bij de kinderrechter

 

Het belang van een goede verdediging is met name elegen in de toekomst van uw kind; een veroordeling door de kinderrechter betekent niet alleen dat uw kind straf krijgt, maar kan ook (grote) gevolgen hebben voor zijn toekomst. Een veroordeling wordt geregistreerd op de justitiele documentatie (het vroegere strafblad) en kan er ook toe leiden dat uw kind later geen verklaring omtrent het gedrag kan krijgen. Juist daarom is het van belang dat uw kind wordt bijgestaan door een gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat. 

Kosteloze rechtsbijstand

De rechtsbijstand van de advocaat is in alle gratis. Wanneer uw kind in voorarrest zit, of wanneer hij/zij is gedagvaard om te verschijnen bij de kinderrechter wordt pro deo rechtsbijstand verleend, hetgeen betekent dat de kosten van rechtsbijstand worden vergoed door de Staat.

Alleen voor een verhoor op het politiebureau (wanneer uw kind NIET is aangehouden) wordt niet vergoed door de Staat. Toch adviseren wij om uw kind juist dan te laten bijstaan door een advocaat, of in ieder geval vooraf de zaak met een advocaat te bespreken omdat juist deskundige rechtsbijstand aan het begin van een strafzaak het verschil tussen vrijspraak en een veroordeling. De advocaat kan immers adviseren of, en wat uw kind tijdens het verhoor bij de politie kan verklaren. Wanneer dit goed wordt voorbereid, is de kans op een sepot of vrijspraak het grootst. En bij vrijspraak of sepot krijgt u uiteindelijk alle kosten van rechtsbijstand vergoed van de Staat. Wij regelen dan voor u de schadevergoeding. 

> Meer informatie over schadevergoeding bij vrijspraak en sepot


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden