085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Appelschriftuur

Geplaatst op: 04 februari 2014

Het wordt steeds belangrijker dat u na het instellen van het hoger beroep in een strafzaak een appelschriftuur indient. Een appelschriftuur is een processtuk waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter in eerste aanleg. Ook is het appelschriftuur bedoeld om onderzoekswensen op te geven, zoals het horen van getuigen.

Grieven

In het appelschriftuur geeft u gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter in eerste aanleg. Deze redenen noemt met ook wel de grieven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u het niet eens bent met de veroordeling, omdat u vindt dat u vrijgesproken had moeten worden. Of het kan zijn dat u de straf te hoog vindt. Dit dient u dan gemotiveerd aan te geven.

Onderzoekswensen

In het appelschriftuur moet u duidelijk en gemotiveerd aangeven welke onderzoekswensen u hebt voor het hoger beroep. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u getuigen hebt. U moet die dan in het appelschriftuur al noemen (personalina en adresgegevens). Ook moet u aangeven waarom u deze getuigen wilt horen, en wat ze kunnen verklaren.

Het voordeel van het opgeven van onderzoekswensen in een appelschriftuur is dat het gerechtshof uw verzoeken later niet makkelijk kan afwijzen. Er geldt een zwaarder beoordelingscriterium, te weten het verdedigingsbelang; het hof mag alleen het gevraagde onderzoek weigeren wanneer u daardoor niet in uw verdediging wordt geschaad. Wanneer u niet tijdig een appelschrituur indient, geldt het noodzakelijkheidscriterium. Dan kan het hof het verzoek om getuigen te horen al afwijzen als zij menen dat het niet noodzakelijk is.

Termijn indienen appelschriftuur

Het appelschriftuur moet binnen 14 dagen na het instellen van het hoger beroep zijn ingediend.

Wijze van indiening

Het appelschriftuur moet worden ingediend bij de rechtbank die in eerste aanleg de uitspraak heeft gedaan. Er gelden geen speciale voorschriften voor de indiening van het appelschriftuur, en ook niet voor het opstellen van het appelschriftuur. Het appelschriftuur is vormvrij. U kunt het appelschriftuur per post of telefax naar de rechtbank toesturen. Zorg er wel voor dat het appelschriftuur op tijd wordt ontvangen.


Hoger beroep instellen strafrecht (strafzaak)

Geplaatst op: 04 februari 2014

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank (kantonrechter, politierechter, of meervoudige kamer) in een strafzaak, dan kunt u daartegen hoger beroep instellen. Voor het instellen van hoger beroep in het strafrecht gelden soms bijzondere eisen. Het is belangrijk dat u bekend bent met deze eisen, en daarmee rekening houdt.

Termijn hoger beroep strafrecht

In het strafrecht is het zo dat u in beginsel binnen 14 dagen na de uitspraak hoger beroep moet instellen. Het kan echter zo zijn dat u niet bekend was met een zitting of de uitspraak. Wanneer de dagvaarding voor de zitting niet aan u in persoon is uitgereikt, en u niet op de zitting bent verschenen, dan vangt deze termijn van 14 dagen pas aan op het moment dat u bekend raakt met de uitspraak. De uitspraak van de rechtbank moet aan u worden betekend. Het is belangrijk dat u dan binnen 14 dagen alsnog hoger beroep instellen.

Langere bedenktijd

De termijn van 14 dagen voor het instellen van hoger beroep is uiterst kort, terwijl de belangen vaak groot zijn. Twijfelt u of u in hoger beroep moet gaan tegen een uitspraak van de rechtbank, raadpleeg dan eerst een advocaat. Blijft u toch twijfel houden, dan kunt u ook uit voorzorg hoger beroep instellen. U kunt vervolgens later besluiten het hoger beroep weer in te trekken. Dat kan tot de aanvang van de zitting in hoger beroep. Op deze manier hebt u een langere bedenktijd.

Instellen hoger beroep

U moet het hoger beroep instellen ter griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan. U moet dus naar de rechtbank en daar (bij de informatiebalie) aangeven dat u hoger beroep wenst in te stellen.

Voor het instellen van het hoger beroep dient u te beschikken over het parketnummer van de strafzaak en de datum van de uitspraak. Ook moet u weten door welke rechter (kantonrechter, politierechter of meervoudige kamer) de uitspraak is gedaan.

U kunt ook een advocaat vragen om namens u hoger beroep in te stellen. De advocaat dient echter ook over voormelde gegevens te beschikken.

Beperkt hoger beroep

Soms is het verstandig om niet tegen alle feiten hoger beroep in te stellen. U kunt er dan voor kiezen om het hoger beroep te beperken tot een of meer feiten waarvan u vindt dat u ten onrechte daarvoor veroordeeld bent. Het voordeel van een beperkt hoger beroep is dat u niet het risico loopt ook nog eens voor gunstige onderdelen van de uitspraak een (hogere) straf te krijgen.

Verlofstelsel

In strafzaken waarbij een geldboete is opgelegd tot € 500,00 geldt het verlofstelsel. Dit betekent dat u – binnen 14 dagen na het instellen van het hoger beroep – een appelschriftuur moet indienen waarin u gemotiveerd aangeeft waarom de beslissing van de rechter in eerste aanleg volgens u niet goed is. Het hof zal vervolgens naar aanleiding van uw appelschriftuur beoordelen of u in het hoger beroep wordt ontvangen. Het is daarom erg belangrijk dat u de juiste argumenten aanvoert en dat u het appelschriftuur tijdig indient.

 


Hoger beroep strafzaak

Geplaatst op: 04 februari 2014

Het hoger beroep is de laatste kans om in feitelijke instantie goed verweer te voeren in een strafzaak. De strafzaak wordt door het gerechtshof opnieuw behandeld. Het is belangrijk dat tijdens de zitting in hoger beroep alle mogelijke verweren worden gevoerd, en dat hierbij niets over het hoofd wordt gezien. Rechtsbijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat is daarbij echt noodzakelijk!

Second opinion

Bent u in eerste aanleg bijgestaan door een andere advocaat, dan is het wellicht verstandig om nu een nieuwe advocaat naar uw strafzaak te laten kijken. Een nieuwe advocaat kijkt met een andere blik naar de zaak, en zal alles nog eens uitvoerig doornemen. Vaak levert dit nieuwe visies op, en ook nieuwe verweren. Zeker wanneer u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, kan een second opinion voor het hoger beroep echt helpen in uw strafzaak.

In eerste aanleg geen advocaat?

Had u in eerste aanleg bij de politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank geen advocaat, dan is het sowieso aan te bevelen om u tijdens de strafzaak in hoger beroep wel te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Wanneer u in hoger beroep niet de juiste verweren voert, is het te laat. In cassatie kunt u daar dan niet meer op terugkomen.

Gespecialiseerde strafrechtadvocaat

Een gespecialiseerde strafrechtadvocaat via ons netwerk is overigens niet duur. In de meeste gevallen komt u in aanmerking voor een pro deo advocaat, waardoor de kosten van rechtsbijstand grotendeels door de Staat worden vergoed. U betaalt hoogstens een geringe eigen bijdrage.
Voor het geval dat u niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt met de bij ons netwerk aangesloten strafrechtadvocaten. U geniet daardoor van een forse korting op het gebruikelijke honorarium. Dit kortingstarief geldt alleen wanneer u de strafzaak aanmeldt via het aanmeldingsformulier op onze website.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden