085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Procedure

Geplaatst op: 24 januari 2013

Artikel 51 Sv maakt het mogelijk voor een slachtoffer om zijn schade op de verdachte te verhalen. Hij kan zich daartoe voegen als benadeelde partij in het strafproces.

Ieder vorm van schade, materieel en immaterieel, kan worden gevorderd. Gebruikelijk zijn de volgende schadeposten:

Voorschot smartengeld (immateriële schade)

Wanneer u als gevolg van het strafbare feit pijn of letsel, of psychische schade (o.a. angst, slaapstoornis, etc). hebt opgelopen, kunt u deze schade vorderen. De hoogte van de schadevergoeding wordt vaak begroot door een vergelijking met andere uitspraken waarin smartengeld is toegekend. Hiervoor dient de Smartengeldgids te worden gebruikt.
Met name het begroten van het smartengeld is ingewikkeld en vereist de specialistische deskundigheid van een advocaat.

Reiskosten

Heeft u als gevolg van het strafbare feit moeten reizen, bijvoorbeeld vanwege het bezoek van het politiebureau of artsen, en heeft u dit netjes bijgehouden in een overzicht, dan kunt u deze reiskosten vorderen. Standaard geldt een bedrag van € 0,24 per kilometer.

Medische kosten

Indien u als gevolg van het strafbare feit medische kosten hebt moeten maken, die niet worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar, kunt u deze kosten als schade vorderen. U dient hiervan kwitanties te overleggen, en bij voorkeur ook een verklaring van de ziektekostenverzekeraar dat de kosten niet worden vergoed.

Eigen risico ziektekostenverzekering

Wanneer u zelden tot nooit gebruik maakt van het eigen risico van uw ziektekostenverzekering, terwijl u nu deze wel moet aanspreken in verband met het strafbare feit, kunt u ook het betaald eigen risico als schade vorderen. U dient dan wel bewijs aan te leveren dat u de medische kosten zelf hebt moeten betalen. Ook enig bewijs waaruit zou kunnen volgen dat u normaal gesproken geen eigen risico gebruikt, is aan te bevelen.

Gederfde inkomsten

Heeft u als gevolg van het strafbare feit (tijdelijk) niet kunnen werken, dan kunt u de daardoor gederfde inkomsten als schade vorderen. Een verklaring van de werkgever waaruit volgt dat u inkomsten bent misgelopen of een verklaring van de accountant indien u zelfstandige bent, is noodzakelijk om als bewijs te overleggen. Uit de bewijsstukken moet afgeleid kunnen worden hoeveel uren u niet hebt kunnen werken en hoeveel de daardoor gederfde inkomsten bedragen.

Schade aan goederen

Zijn uw bezittingen vernield of beschadigd geraakt door het strafbare feit, dan kunt u deze als schade vorderen. U moet, waar mogelijk, kwitanties overleggen van de goederen, en wanneer deze langer geleden zijn gekocht een redelijk afschrijvingspercentage hanteren bij het vorderen van de schade. U kunt ook proberen om de vervangingswaarde te vorderen, door een vergelijkbaar nieuw product te kopen, en daarvan de aankoopbon te overleggen, maar dit wordt niet altijd door rechters geaccepteerd.

Gestolen of vermiste goederen

Voor gestolen of vermiste goederen geldt hetzelfde als hiervoor staat vermeld bij “schade aan goederen”.

Schade aan kleding

Bij geweldsdelicten kan het zijn dat uw kleding is vernield of beschadigd is geraakt. Ook hiervoor geldt dat u, waar mogelijk, kwitanties of andere bewijzen dient te overleggen van de aankoop van de kleding. Wanneer de kleding langer geleden is gekocht, dient een redelijk afschrijvingspercentage te worden gehanteerd.  U kunt ook proberen om de vervangingswaarde te vorderen, door een vergelijkbaar nieuw product te kopen, en daarvan de aankoopbon te overleggen, maar dit wordt niet altijd door rechters geaccepteerd.

Verblijf in het ziekenhuis

Voor het verblijf in het ziekenhuis kunt u over het algemeen een vergoeding vorderen van € 25,00 per dag, onder vermelding van “ziekenhuisdaggeldvergoeding”. Er bestaat hiervoor een richtlijn waarnaar u kunt verwijzen. 

Dit is geen limitatieve opsomming van schadeposten. Indien u schade hebt geleden, die niet hiervoor staat omschreven, kunt u uiteraard wel proberen om deze schade als benadeelde partij te vorderen. 


Uitleg

Geplaatst op: 24 januari 2013

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit, kunt u zich als benadeelde partij voegen in het strafproces. U kunt dan uw schade verhalen op de verdachte, maar tevens hebt u recht op inzage in het strafdossier en hebt u een spreekrecht tijdens de zitting.

In beginsel kunt u alle schade die rechtstreeks het gevolg is van het strafbare feit vorderen. U dient daartoe een voegingsformulier op te stellen en tijdig in te dienen bij het arrondissementsparket. De verschillende schadeposten moeten goed gemotiveerd zijn en onderbouwd worden aan de hand van bewijsstukken, zoals kwitanties, foto’s van schade, etc.

Het goed onderbouwd invullen van het voegingsformulier kan ingewikkeld zijn. Hulp van een gespecialiseerde advocaat is daarbij aan te bevelen. Bovendien kan de advocaat u ook informeren over het verloop van het strafproces en de kans dat de verdachte wordt veroordeeld. U staat dan niet alleen!


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden