085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Verhoor bij politie

Geplaatst op: 18 mei 2014

Moet u binnenkort voor een verhoor verschijnen bij de politie? Onderschat dit verhoor dan niet! Niet zelden maken wij mee dat de politie tamelijk partijdig in een zaak zit, en het verhoor er eigenlijk om te doen is om van u nog even een bekentenis te verkrijgen, om zo de zaak te kunnen afronden. Ga dus niet zo maar even naar het verhoor bij de politie denkende dat u even een verklaring aflegt, en dat u daarna van de zaak. U doet er verstandiger aan om het verhoor bij de politie zorgvuldig voor te bereiden, bij voorkeur door eerst de zaak te bespreken met een advocaat.

Voorbereiden op verhoor politie

Wat veel mensen niet beseffen is dat u zich goed kunt voorbereiden op een verhoor bij de politie. Om te beginnen kunt u voor u zelf uitwerken welke vragen er mogelijk gesteld kunnen worden, zodat u ook alvast kunt bedenken welke antwoorden u kunt geven. Nog beter is het om de zaak vooraf te bespreken met een advocaat. Dat kan eventueel ook telefonisch, nu de telefoongesprekken met advocaten niet afgetapt mogen worden.

Informatiebrochures verhoor politie

Ter voorbereiding op het verhoor bij de politie hebben wij speciale informatiebrochures geschreven.
De informatiebrochure ‘verhoor politie algemeen, tips en trucs voor verdachten’ bevat de basisinformatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd te bestellen in combinatie met de speciale informatiebrochure over het feit, waarvan u verdacht wordt.

> Informatiebrochure verhoor politie algemeen, tips en trucs

Daarnaast bieden wij ook voor een groot aantal delicten specifieke informatiebrochures geschreven. Deze uitgebreide informatiebrochures bevatten voor ieder delict afzondelrijk de informatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het verhoor bij de politie te bestellen.

> Informatiebrochure verhoor politie per delict

Onschuldig?

Ook als u onschuldig bent, is het belangrijk dat u vooraf de zaak met een advocaat bespreekt. U zult niet de eerste verdachte zijn, die op basis van een nadelige verklaring bij de politie ten onrechte later door de rechter wordt veroordeeld. Dit kan met een goede voorbereiding worden voorkomen, en u hoeft niet eens bang te zijn dat u voor hoge kosten komt te staan. In de meeste gevallen lukt het om al snel een sepot of een vrijspraak voor elkaar te krijgen, waarna alle kosten van rechtsbijstand door de Staat vergoed moeten worden. Uw advocaat kan daarvoor een verzoek indienen.

> Aanvraag schadevergoeding na sepot of vrijspraak

Advocaat nodig?

Indien u graag vooraf een adviesgesprek wenst van een advocaat, of door een advocaat bijgestaan wilt worden tijdens het verhoor, dan kunt u uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons netwerk aanmelden. Wij werken alleen met gespecialiseerde strafrechtadvocaten, zodat u altijd verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand.
Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

________________________________________

> Uitnodiging verhoor politie ontvangen?


> Meer informatie verhoor politie


straffen jeugdstrafrecht

Geplaatst op: 13 mei 2014

In het jeugdstrafrecht krijgen verdachten over het algemeen veel lagere straffen dan die aan volwassenen worden opgelegd. Hoe jonger de verdachte, hoe minder straf die opgelegd kan krijgen. Bovendien geldt tegenwoordig ook het adolescentenstrafrecht, waardoor het jeugdstrafrecht ook toegepast kan worden op jongvolwassenen tot 23 jaar oud. 

Afdoeningsmodaliteiten in het jeugdstrafrecht

Binnen het jeugdstrafrecht bestaan verschillende manieren om een strafzaak af te doen. Wij zullen de modaliteiten hierna bespreken.

Politiesepot
In gevallen waarbij de politie de zaak niet zeer ernstig beschouwt, wordt de jeugdige slechts toegesproken en worden de ouders ingelicht over de strafbare gedraging van hun kind. In zulke gevallen zal de politie geen proces-verbaal opmaken en volstaan met
een aantekening over de zaak.

HALT
De politie kan, na verkregen toestemming door de Officier van Justitie, aan de verdachte voorstellen deel te nemen aan een HALT-project, voor maximaal 20 uur, ter voorkoming van inzending van het proces-verbaal aan de Officier van Justitie (art. 77e Sr).

Transactie
De Officier van Justitie kan voor de aanvang van de terechtzitting een of meer voorwaarden stellen ter voorkoming van de strafvervolging wegens misdrijven, met uitzondering van die waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van meer dan zes jaar, en wegens overtreding. Door voldoening aan die voorwaarden vervalt het recht tot strafvordering (art. 74 Sr).

Strafbeschikking
Tegenwoordig legt de officier van justitie eerder een strafbeschikking op. De transactie is daardoor meer op de achtergrond geraakt. Een strafbeschikking is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak waarbij de officier van justitie aan de verdachte een bepaalde straf oplegt. 

Een strafbeschikking kan uit verschillende straffen, maatregelen en aanwijzingen bestaan. Zoals: een geldboete, taakstraf, ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, een schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het slachtoffer en een gedragsaanwijzing zoals een stadionverbod. In een strafbeschikking kan de Officier van Justitie tevens de aanwijzing geven dat de verdachte zich gedurende maximaal zes maanden aan de aanwijzingen van Jeugdreclassering zal houden. In een strafbeschikking aan een minderjarige kan een taakstraf worden opgelegd voor ten hoogste 60 uur, te verrichten binnen een termijn van ten hoogste drie maanden (art. 77f
Sr).

Als de verdachte het niet eens is met de opgelegde strafbeschikking moet hij binnen 14 dagen verzet instellen

Kinderrechter
Bij herhaling of bij de wat ernstigere feiten zal de minderjarige verdachte worden gedagvaard om bij de kinderrechter te verschijnen. De kinderrechter beoordeelt dan de zaak en zal uiteindelijk, bij een veroordeling, een straf of maatregel opleggen. 

Strafsoorten

Over het algemeen zijn de straffen en maatregelen die aan minderjarige verdachten worden opgelegd qua soort vrijwel hetzelfde als die aan volwassenen kunnen worden opgelegd. Alleen de hoogte verschilt, maar daarover later meer. Eerst zullen wij de verschilllende straffen en maatregelen bespreken:

Geldboete

Hoewel de geldboete ook binnen het jeugdstrafrecht kan worden opgelegd aan een minderjarige verdachte, komt dit niet zo heel vaak voor. Dat heeft er meer mee te maken dat jongeren nog geen of nauwelijks eigen inkomen hebben.

Werkstraf
Binnen het jeudstrafrecht wordt de werkstraf het meeste opgelegd. De maximale duur van de werkstraf bedraagt 200 uur (bij volwassenen is dat 240 uur). 

Leerstraf
Ook een leerstraf is mogelijkheid. Een leerstraf wordt eveneens voor een bepaald aantal uren opgelegd, maar is enkel bedoeld om er iets van te leren. De leerstraf is meestal een cursus of een training.

Gedragsbeinvloeddende maatregel
De gedragsbeinvloeddende maatregel is relatief nieuw en wordt ook niet zo vaak toegepast. Het is een maatregel ter beinvloeding van het gedrag van de jeugdige, dat qua duur en intensiteit verder gaat dan bijvoorbeeld een leerstraf. Het zijn meestal langdurige trajecten. In de praktijk wordt de gedragsbeinvloeddende maatregel nog niet zo heel vaak opgelegd. De gedragsbeinvloeddende maatregel is een alternatief voor bijvoorbeeld de PIJ-maatregel of jeugddetentie.

Jeugddetentie
Jeugddetentie is een gevangenisstraf voor jeugdigen. De jeugddetentie wordt ten uitvoer gelegd in een speciale jeugdinrichting. De maximale duur van de jeugddetentie bedraagt 2 jaar.

PIJ-maatregel
De PIJ-maatregel staat voor plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. In de volksmond wordt het ook wel jeugd-TBS genoemd. De PIJ-maatregel kan alleen worden opgelegd wanneer uit onderzoek van gedragsdeskundigen is gebleken van het bestaan van een ziekelijke stoornis of een gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens. Afhankelijk van het soort misdrijf en de ontwikkeling van de jongere, kan de rechter de maatregel verlengen tot in totaal maximaal 7 jaar. Het laatste jaar van de PIJ-maatregel is in principe voorwaardelijk. Daardoor kan de jeugdige weer geleidelijk terugkeren naar de samenleving. Als de jeugdige na deze periode nog steeds als gevaarlijk wordt gezien, kan de rechter de straf omzetten naar TBS (voor volwassenen).

Richtlijn strafvordering jeugd

Het Openbaar Ministerie hanteert een richtlijn voor de straftoemeting in jeugdstrafzaken. Het gaat om de Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt, ide geldt per 1/4/2014.

Er is 

 

 

 


Jeugdstrafrecht

Geplaatst op: 13 mei 2014

Binnen het jeugdstrafrecht gelden andere regels dan bij het strafrecht voor volwassenen. Zo hebben jeugdige verdachten meer rechten dan volwassenen, zijn de straffen binnen het jeugdstrafrecht een stuk lager en geldt ook als uitgangspunt dat het voorarrest zo kort mogelijk moet zijn.

Pedagoisch karakter jeugdstrafrecht

Het jeugdstraf- en strafprocesrecht heeft een pedagogisch karakter met als algemeen uitgangspunt het voorkomen van recidive. Het pedagogische karakter blijkt uit een apart sanctiestelsel waarbij zoveel mogelijk interventies worden ingezet gericht op een positieve gedragsbeïnvloeding van de jeugdige, alsmede de formulering in het Wetboek van Strafvordering van een aantal aparte strafproceswaarborgen gericht op de speciale benadering van de jeugdige gedurende het strafproces.
Het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht betekent dat beslissingen en handelingen richting de jeugdige verdachte, waaronder de toepassing van sancties en maatregelen, er op gericht zijn de ontwikkeling van deze jongere te stimuleren, de jongere te heropvoeden, te resocialiseren en te weerhouden van een verdere criminele carrière.

Belangrijke wet- en regelgeving jeugdstrafrecht

Op nationaal niveau hebben we met name te maken met het jeugdstrafrecht dat is geregeld in artikel 77 e.v. van het Wetboek van Strafrecht (Sv.). 

Voor wat betreft het jeugdstrafprocesrecht is dat de artikelen 488 t/m 509 Wetboek van Strafvordering (Sv.)

Op internationaal niveau gelden de volgende verdragen voor het jeugdstrafrecht:

 • het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en
 • de algemene aanbevelingen van de Verenigde Naties via de Beijing Rules (VN-verdrag rechten van het kid), 
 • de Havana Rules (1990),
 • de Riyadh Guidelines (1990) en
 • het ‘General Comment nr. 10’ (2007)

Gespecialiseerde advocaat jeugdstrafrecht

Juist vanwege deze bijzondere regels die voor het jeugdstrafrecht gelden, is het belangrijk dat uw kind wordt bijgestaan door een in het jeugdstrafrecht gespecialiseerde advocaat. Wij hebben binnen ons netwerk meerdere jeugdstrafrechtspecialisten in verschillende regio’s die alle kennis, deskundigheid en ervaring in huis hebben om uw kind de beste verdediging te bieden in het kader van de strafzaak. Voorkom dat uw kind een strafblad krijgt of voor langere tijd wordt opgesloten in een jeugdinrichting en neem contact met ons op. U kunt uw zaak aanmelden via het aanmeldingsformulier bij ons op de website.


Gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat

Geplaatst op: 13 mei 2014

Het jeugdstrafrecht is een specialisme binnen het strafrecht. Niet iedere strafrechtadvocaat is mag en kan jeugdige verdachten bijstaan. Alleen gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaten zijn in staat deskundige en adequate rechtsbijstand te verlenen aan minderjarige verdachten. 

Jeugdstrafrechtadvocaat

Om een jeugdstrafrechtadvocaat te worden dient de advocaat eerst een specifieke opleiding te volgen waarin hij alles leert over het jeugdstrafrecht. Ook moet de advocaat voldoende ervaring opdoen door de eerste zittingen mee te lopen met een ervaren jeugdstrafadvocaat, en moet de advocaat jaarlijks cursussen volgen over het jeugdstrafrecht om zijn kennis op peil te houden en op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in het jeugdstrafrecht. 

Op zoek naar een gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat?

Binnen ons netwerk beschikken we over enkele gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaten die de beste verdediging kunnen bieden voor minderjarige verdachten

 

  • die op verhoor moeten komen bij de politie,
  • die in voorlopige hechtenis zitten
  • die moeten verschijnen bij een TOM-zitting bij het OM
  • die zijn gedagvaard om te verschijnen bij de kinderrechter

 

Het belang van een goede verdediging is met name elegen in de toekomst van uw kind; een veroordeling door de kinderrechter betekent niet alleen dat uw kind straf krijgt, maar kan ook (grote) gevolgen hebben voor zijn toekomst. Een veroordeling wordt geregistreerd op de justitiele documentatie (het vroegere strafblad) en kan er ook toe leiden dat uw kind later geen verklaring omtrent het gedrag kan krijgen. Juist daarom is het van belang dat uw kind wordt bijgestaan door een gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat. 

Kosteloze rechtsbijstand

De rechtsbijstand van de advocaat is in alle gratis. Wanneer uw kind in voorarrest zit, of wanneer hij/zij is gedagvaard om te verschijnen bij de kinderrechter wordt pro deo rechtsbijstand verleend, hetgeen betekent dat de kosten van rechtsbijstand worden vergoed door de Staat.

Alleen voor een verhoor op het politiebureau (wanneer uw kind NIET is aangehouden) wordt niet vergoed door de Staat. Toch adviseren wij om uw kind juist dan te laten bijstaan door een advocaat, of in ieder geval vooraf de zaak met een advocaat te bespreken omdat juist deskundige rechtsbijstand aan het begin van een strafzaak het verschil tussen vrijspraak en een veroordeling. De advocaat kan immers adviseren of, en wat uw kind tijdens het verhoor bij de politie kan verklaren. Wanneer dit goed wordt voorbereid, is de kans op een sepot of vrijspraak het grootst. En bij vrijspraak of sepot krijgt u uiteindelijk alle kosten van rechtsbijstand vergoed van de Staat. Wij regelen dan voor u de schadevergoeding. 

> Meer informatie over schadevergoeding bij vrijspraak en sepot


Appelschriftuur

Geplaatst op: 04 februari 2014

Het wordt steeds belangrijker dat u na het instellen van het hoger beroep in een strafzaak een appelschriftuur indient. Een appelschriftuur is een processtuk waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter in eerste aanleg. Ook is het appelschriftuur bedoeld om onderzoekswensen op te geven, zoals het horen van getuigen.

Grieven

In het appelschriftuur geeft u gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter in eerste aanleg. Deze redenen noemt met ook wel de grieven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u het niet eens bent met de veroordeling, omdat u vindt dat u vrijgesproken had moeten worden. Of het kan zijn dat u de straf te hoog vindt. Dit dient u dan gemotiveerd aan te geven.

Onderzoekswensen

In het appelschriftuur moet u duidelijk en gemotiveerd aangeven welke onderzoekswensen u hebt voor het hoger beroep. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u getuigen hebt. U moet die dan in het appelschriftuur al noemen (personalina en adresgegevens). Ook moet u aangeven waarom u deze getuigen wilt horen, en wat ze kunnen verklaren.

Het voordeel van het opgeven van onderzoekswensen in een appelschriftuur is dat het gerechtshof uw verzoeken later niet makkelijk kan afwijzen. Er geldt een zwaarder beoordelingscriterium, te weten het verdedigingsbelang; het hof mag alleen het gevraagde onderzoek weigeren wanneer u daardoor niet in uw verdediging wordt geschaad. Wanneer u niet tijdig een appelschrituur indient, geldt het noodzakelijkheidscriterium. Dan kan het hof het verzoek om getuigen te horen al afwijzen als zij menen dat het niet noodzakelijk is.

Termijn indienen appelschriftuur

Het appelschriftuur moet binnen 14 dagen na het instellen van het hoger beroep zijn ingediend.

Wijze van indiening

Het appelschriftuur moet worden ingediend bij de rechtbank die in eerste aanleg de uitspraak heeft gedaan. Er gelden geen speciale voorschriften voor de indiening van het appelschriftuur, en ook niet voor het opstellen van het appelschriftuur. Het appelschriftuur is vormvrij. U kunt het appelschriftuur per post of telefax naar de rechtbank toesturen. Zorg er wel voor dat het appelschriftuur op tijd wordt ontvangen.


Hoger beroep instellen strafrecht (strafzaak)

Geplaatst op: 04 februari 2014

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank (kantonrechter, politierechter, of meervoudige kamer) in een strafzaak, dan kunt u daartegen hoger beroep instellen. Voor het instellen van hoger beroep in het strafrecht gelden soms bijzondere eisen. Het is belangrijk dat u bekend bent met deze eisen, en daarmee rekening houdt.

Termijn hoger beroep strafrecht

In het strafrecht is het zo dat u in beginsel binnen 14 dagen na de uitspraak hoger beroep moet instellen. Het kan echter zo zijn dat u niet bekend was met een zitting of de uitspraak. Wanneer de dagvaarding voor de zitting niet aan u in persoon is uitgereikt, en u niet op de zitting bent verschenen, dan vangt deze termijn van 14 dagen pas aan op het moment dat u bekend raakt met de uitspraak. De uitspraak van de rechtbank moet aan u worden betekend. Het is belangrijk dat u dan binnen 14 dagen alsnog hoger beroep instellen.

Langere bedenktijd

De termijn van 14 dagen voor het instellen van hoger beroep is uiterst kort, terwijl de belangen vaak groot zijn. Twijfelt u of u in hoger beroep moet gaan tegen een uitspraak van de rechtbank, raadpleeg dan eerst een advocaat. Blijft u toch twijfel houden, dan kunt u ook uit voorzorg hoger beroep instellen. U kunt vervolgens later besluiten het hoger beroep weer in te trekken. Dat kan tot de aanvang van de zitting in hoger beroep. Op deze manier hebt u een langere bedenktijd.

Instellen hoger beroep

U moet het hoger beroep instellen ter griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan. U moet dus naar de rechtbank en daar (bij de informatiebalie) aangeven dat u hoger beroep wenst in te stellen.

Voor het instellen van het hoger beroep dient u te beschikken over het parketnummer van de strafzaak en de datum van de uitspraak. Ook moet u weten door welke rechter (kantonrechter, politierechter of meervoudige kamer) de uitspraak is gedaan.

U kunt ook een advocaat vragen om namens u hoger beroep in te stellen. De advocaat dient echter ook over voormelde gegevens te beschikken.

Beperkt hoger beroep

Soms is het verstandig om niet tegen alle feiten hoger beroep in te stellen. U kunt er dan voor kiezen om het hoger beroep te beperken tot een of meer feiten waarvan u vindt dat u ten onrechte daarvoor veroordeeld bent. Het voordeel van een beperkt hoger beroep is dat u niet het risico loopt ook nog eens voor gunstige onderdelen van de uitspraak een (hogere) straf te krijgen.

Verlofstelsel

In strafzaken waarbij een geldboete is opgelegd tot € 500,00 geldt het verlofstelsel. Dit betekent dat u – binnen 14 dagen na het instellen van het hoger beroep – een appelschriftuur moet indienen waarin u gemotiveerd aangeeft waarom de beslissing van de rechter in eerste aanleg volgens u niet goed is. Het hof zal vervolgens naar aanleiding van uw appelschriftuur beoordelen of u in het hoger beroep wordt ontvangen. Het is daarom erg belangrijk dat u de juiste argumenten aanvoert en dat u het appelschriftuur tijdig indient.

 


Hoger beroep strafzaak

Geplaatst op: 04 februari 2014

Het hoger beroep is de laatste kans om in feitelijke instantie goed verweer te voeren in een strafzaak. De strafzaak wordt door het gerechtshof opnieuw behandeld. Het is belangrijk dat tijdens de zitting in hoger beroep alle mogelijke verweren worden gevoerd, en dat hierbij niets over het hoofd wordt gezien. Rechtsbijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat is daarbij echt noodzakelijk!

Second opinion

Bent u in eerste aanleg bijgestaan door een andere advocaat, dan is het wellicht verstandig om nu een nieuwe advocaat naar uw strafzaak te laten kijken. Een nieuwe advocaat kijkt met een andere blik naar de zaak, en zal alles nog eens uitvoerig doornemen. Vaak levert dit nieuwe visies op, en ook nieuwe verweren. Zeker wanneer u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, kan een second opinion voor het hoger beroep echt helpen in uw strafzaak.

In eerste aanleg geen advocaat?

Had u in eerste aanleg bij de politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank geen advocaat, dan is het sowieso aan te bevelen om u tijdens de strafzaak in hoger beroep wel te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Wanneer u in hoger beroep niet de juiste verweren voert, is het te laat. In cassatie kunt u daar dan niet meer op terugkomen.

Gespecialiseerde strafrechtadvocaat

Een gespecialiseerde strafrechtadvocaat via ons netwerk is overigens niet duur. In de meeste gevallen komt u in aanmerking voor een pro deo advocaat, waardoor de kosten van rechtsbijstand grotendeels door de Staat worden vergoed. U betaalt hoogstens een geringe eigen bijdrage.
Voor het geval dat u niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt met de bij ons netwerk aangesloten strafrechtadvocaten. U geniet daardoor van een forse korting op het gebruikelijke honorarium. Dit kortingstarief geldt alleen wanneer u de strafzaak aanmeldt via het aanmeldingsformulier op onze website.


Procedure

Geplaatst op: 24 januari 2013

Wanneer de taakstraf niet tijdig en volledig is verricht, zal de reclassering deze als mislukt aan het openbaar ministerie retourneren, die op haar beurt de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis zal vorderen.

Dit besluit wordt aan de verdachte betekend. 

Vervolgens is het aan de verdachte om hiertegen binnen 14 dagen een bezwaarschrift in te dienen bij de rechter die de taakstraf heeft opgelegd.

Het opstellen en indienen van het bezwaarschrift kan het beste worden overgelaten aan een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. U hebt namelijk maar een kans. Indien de rechter het bezwaarschrift ongegrond verklaart, betekent dit dat u de vervangende hechtenis volledig moet uitzitten. Er staat dus veel op het spel!

Na indiening van het bezwaarschrift ontvangt u een oproeping om bij de rechter te verschijnen. Ook dan is het aan te bevelen dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die precies weet wat wel en wat niet gezegd moet worden.

Wacht daarom niet langer, en meld uw zaak vandaag nog geheel vrijblijvend bij ons aan. Wij verwijzen u door naar een goede strafrechtadvocaat.


Uitleg

Geplaatst op: 24 januari 2013

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden niet in staat bent om de taakstraf tijdig te verrichten. Hier kunnen medische problemen aan het grondslag liggen, of communicatieproblemen met de reclassering of overige organisaties die bij de uitvoering van de werkstraf zijn betrokken, of het kan zijn dat u door omstandigheden in uw persoonlijke levenssfeer nog niet bent toegekomen aan het verrichten van de werkstraf.

Wanneer de werkstraf niet tijdig wordt verricht, retourneert de reclassering de werkstraf naar het Openbaar Ministerie die op haar beurt de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis beveelt. Hierbij wordt de volgende verhouding toegepast: 2 uren taakstraf = 1 dag vervangende hechtenis.

De officier van justitie zal een kennisgeving van de beslissing tot tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis aan de veroordeelde laten betekenen. De veroordeelde heeft daarna 14 dagen de tijd om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen bij de rechter die de taakstraf heeft opgelegd. Het indien van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de politie u hangende de bezwaarschriftprocedure mag aanhouden voor de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis.

Het is daarom van belang dat het bezwaarschrift zo snel mogelijk wordt ingediend en dat gelijktijdig aan de Officier van Justitie wordt gevraagd om de tenuitvoerlegging zo lang op te schorten. De binnen ons netwerk in het strafrecht gespecialiseerde advocaten weten als geen ander op welke gronden u een tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis zou kunnen voorkomen. Wanneer het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, krijgt u een tweede kans om de taakstraf alsnog af te ronden.


Procedure

Geplaatst op: 24 januari 2013

Bij de beoordeling van een klaagschrift tegen een beslag dat is gelegd met als doel om onderzoek te doen, of ter verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van bepaalde goederen, dient de rechter te onderzoeken of de goederen nog nodig zijn voor het onderzoek van de politie.

Verder zal de rechter of het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat later de strafrechter de goederen verbeurd verklaard of onttrekt aan het verkeer. Een rechter mag een goed verbeurd verklaren wanneer het door middel van het strafbare feit is verkregen, of dat  het goed is gebruikt bij het begaan of voorbereiden van dat feit, of dient ter belemmering van de opsporing van dat feit, of anderszins zijn vervaardigd of bestemd tot het begaan van het misdrijf.

Een onttrekking aan het verkeer van een goed vindt plaats wanneer het goed van zodanige aard is, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

Wanneer het beslag is gelegd met het oog op het veilig stellen van waardevolle goederen in verband met een mogelijke ontnemingsvordering, geldt als maatstaf dat er sprake is van verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd en zich niet het geval voordoet dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, aan de verdachte een verplichting tot betaling van een geldboete dan wel de verplichting tot betaling van een geldbedrag ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen.

Wanneer een ander dan de verdachte teruggave vraagt van zijn in beslag genomen goederen, geldt als maatstaf dat moet worden beoordeeld of het goed door middel van het strafbare feit is verkregen, of dat  de voorwerpen zijn gebruikt bij het begaan of voorbereiden, waarvan klager verdacht wordt noch zijn deze voorwerpen gebruikt ter belemmering van de opsporing van die feiten of zijn ze vervaardigd of bestemd tot het begaan van het misdrijf, en voor zover daar  al sprake van is, was de klager daarmee bekend was. 


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden