085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Verhoor bij politie

Geplaatst op: 18 mei 2014

Moet u binnenkort voor een verhoor verschijnen bij de politie? Onderschat dit verhoor dan niet! Niet zelden maken wij mee dat de politie tamelijk partijdig in een zaak zit, en het verhoor er eigenlijk om te doen is om van u nog even een bekentenis te verkrijgen, om zo de zaak te kunnen afronden. Ga dus niet zo maar even naar het verhoor bij de politie denkende dat u even een verklaring aflegt, en dat u daarna van de zaak. U doet er verstandiger aan om het verhoor bij de politie zorgvuldig voor te bereiden, bij voorkeur door eerst de zaak te bespreken met een advocaat.

Voorbereiden op verhoor politie

Wat veel mensen niet beseffen is dat u zich goed kunt voorbereiden op een verhoor bij de politie. Om te beginnen kunt u voor u zelf uitwerken welke vragen er mogelijk gesteld kunnen worden, zodat u ook alvast kunt bedenken welke antwoorden u kunt geven. Nog beter is het om de zaak vooraf te bespreken met een advocaat. Dat kan eventueel ook telefonisch, nu de telefoongesprekken met advocaten niet afgetapt mogen worden.

Informatiebrochures verhoor politie

Ter voorbereiding op het verhoor bij de politie hebben wij speciale informatiebrochures geschreven.
De informatiebrochure ‘verhoor politie algemeen, tips en trucs voor verdachten’ bevat de basisinformatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd te bestellen in combinatie met de speciale informatiebrochure over het feit, waarvan u verdacht wordt.

> Informatiebrochure verhoor politie algemeen, tips en trucs

Daarnaast bieden wij ook voor een groot aantal delicten specifieke informatiebrochures geschreven. Deze uitgebreide informatiebrochures bevatten voor ieder delict afzondelrijk de informatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het verhoor bij de politie te bestellen.

> Informatiebrochure verhoor politie per delict

Onschuldig?

Ook als u onschuldig bent, is het belangrijk dat u vooraf de zaak met een advocaat bespreekt. U zult niet de eerste verdachte zijn, die op basis van een nadelige verklaring bij de politie ten onrechte later door de rechter wordt veroordeeld. Dit kan met een goede voorbereiding worden voorkomen, en u hoeft niet eens bang te zijn dat u voor hoge kosten komt te staan. In de meeste gevallen lukt het om al snel een sepot of een vrijspraak voor elkaar te krijgen, waarna alle kosten van rechtsbijstand door de Staat vergoed moeten worden. Uw advocaat kan daarvoor een verzoek indienen.

> Aanvraag schadevergoeding na sepot of vrijspraak

Advocaat nodig?

Indien u graag vooraf een adviesgesprek wenst van een advocaat, of door een advocaat bijgestaan wilt worden tijdens het verhoor, dan kunt u uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons netwerk aanmelden. Wij werken alleen met gespecialiseerde strafrechtadvocaten, zodat u altijd verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand.
Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

________________________________________

> Uitnodiging verhoor politie ontvangen?


> Meer informatie verhoor politie


Jeugdstrafrecht

Geplaatst op: 13 mei 2014

Binnen het jeugdstrafrecht gelden andere regels dan bij het strafrecht voor volwassenen. Zo hebben jeugdige verdachten meer rechten dan volwassenen, zijn de straffen binnen het jeugdstrafrecht een stuk lager en geldt ook als uitgangspunt dat het voorarrest zo kort mogelijk moet zijn.

Pedagoisch karakter jeugdstrafrecht

Het jeugdstraf- en strafprocesrecht heeft een pedagogisch karakter met als algemeen uitgangspunt het voorkomen van recidive. Het pedagogische karakter blijkt uit een apart sanctiestelsel waarbij zoveel mogelijk interventies worden ingezet gericht op een positieve gedragsbeïnvloeding van de jeugdige, alsmede de formulering in het Wetboek van Strafvordering van een aantal aparte strafproceswaarborgen gericht op de speciale benadering van de jeugdige gedurende het strafproces.
Het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht betekent dat beslissingen en handelingen richting de jeugdige verdachte, waaronder de toepassing van sancties en maatregelen, er op gericht zijn de ontwikkeling van deze jongere te stimuleren, de jongere te heropvoeden, te resocialiseren en te weerhouden van een verdere criminele carrière.

Belangrijke wet- en regelgeving jeugdstrafrecht

Op nationaal niveau hebben we met name te maken met het jeugdstrafrecht dat is geregeld in artikel 77 e.v. van het Wetboek van Strafrecht (Sv.). 

Voor wat betreft het jeugdstrafprocesrecht is dat de artikelen 488 t/m 509 Wetboek van Strafvordering (Sv.)

Op internationaal niveau gelden de volgende verdragen voor het jeugdstrafrecht:

 • het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en
 • de algemene aanbevelingen van de Verenigde Naties via de Beijing Rules (VN-verdrag rechten van het kid), 
 • de Havana Rules (1990),
 • de Riyadh Guidelines (1990) en
 • het ‘General Comment nr. 10’ (2007)

Gespecialiseerde advocaat jeugdstrafrecht

Juist vanwege deze bijzondere regels die voor het jeugdstrafrecht gelden, is het belangrijk dat uw kind wordt bijgestaan door een in het jeugdstrafrecht gespecialiseerde advocaat. Wij hebben binnen ons netwerk meerdere jeugdstrafrechtspecialisten in verschillende regio’s die alle kennis, deskundigheid en ervaring in huis hebben om uw kind de beste verdediging te bieden in het kader van de strafzaak. Voorkom dat uw kind een strafblad krijgt of voor langere tijd wordt opgesloten in een jeugdinrichting en neem contact met ons op. U kunt uw zaak aanmelden via het aanmeldingsformulier bij ons op de website.


Hoger beroep strafzaak

Geplaatst op: 04 februari 2014

Het hoger beroep is de laatste kans om in feitelijke instantie goed verweer te voeren in een strafzaak. De strafzaak wordt door het gerechtshof opnieuw behandeld. Het is belangrijk dat tijdens de zitting in hoger beroep alle mogelijke verweren worden gevoerd, en dat hierbij niets over het hoofd wordt gezien. Rechtsbijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat is daarbij echt noodzakelijk!

Second opinion

Bent u in eerste aanleg bijgestaan door een andere advocaat, dan is het wellicht verstandig om nu een nieuwe advocaat naar uw strafzaak te laten kijken. Een nieuwe advocaat kijkt met een andere blik naar de zaak, en zal alles nog eens uitvoerig doornemen. Vaak levert dit nieuwe visies op, en ook nieuwe verweren. Zeker wanneer u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, kan een second opinion voor het hoger beroep echt helpen in uw strafzaak.

In eerste aanleg geen advocaat?

Had u in eerste aanleg bij de politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank geen advocaat, dan is het sowieso aan te bevelen om u tijdens de strafzaak in hoger beroep wel te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Wanneer u in hoger beroep niet de juiste verweren voert, is het te laat. In cassatie kunt u daar dan niet meer op terugkomen.

Gespecialiseerde strafrechtadvocaat

Een gespecialiseerde strafrechtadvocaat via ons netwerk is overigens niet duur. In de meeste gevallen komt u in aanmerking voor een pro deo advocaat, waardoor de kosten van rechtsbijstand grotendeels door de Staat worden vergoed. U betaalt hoogstens een geringe eigen bijdrage.
Voor het geval dat u niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt met de bij ons netwerk aangesloten strafrechtadvocaten. U geniet daardoor van een forse korting op het gebruikelijke honorarium. Dit kortingstarief geldt alleen wanneer u de strafzaak aanmeldt via het aanmeldingsformulier op onze website.


Tenuitvoerlegging gratie ontnemingsvordering schadevergoedingsmaatregel

Geplaatst op: 01 november 2012

De bij ons netwerk aangesloten strafrechtadvocaten hebben een ruime ervaring om u op alle fronten van deskundige rechtsbijstand te voorzien. Naast de in de andere blokken vermelde diensten, kunnen onze advocaten u nog op talloze andere manieren rechtsbijstand verlenen in strafzaken.


Bezwaarschrift tegen kennisgeving omzetting taakstraf in vervangende hechtenis

Geplaatst op: 01 november 2012

Indien de taakstraf niet tijdig wordt verricht, kan het zijn dat de officier van justitie besluit om deze om te zetten naar vervangende hechtenis. Aan de veroordeelde wordt dan een kennisgeving van dit besluit tot omzetting van de taakstraf in vervangende hechtenis betekend.

De veroordeelde kan tegen deze omzetting binnen 14 dagen na betekening een bezwaarschrift indienen bij het gerecht dat de taakstraf heeft opgelegd.

Indien u een kennisgeving hebt ontvangen van de omzetting van de taakstraf doet u er verstandig aan om onmiddellijk deskundige rechtsbijstand in te schakelen van een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Meld uw strafzaak daarom vandaag nog bij ons aan.
Wij verwijzen u door naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die namens u een bezwaarschrift kan indienen tegen de omzetting van de taakstraf in vervangende hechtenis.

De bij ons netwerk aangesloten strafrechtadvocaten werken ook pro deo (gesubsidieerde rechtsbijstand). De kosten van rechtsbijstand worden dan vergoed door de overheid.


Klaagschrift tegen beslag

Geplaatst op: 01 november 2012

Politie en justitie mogen beslag leggen op uw bezittingen met het oog op de waarheidsvinding, een latere ontnemingsvordering (afpakken door een misdrijf verkregen inkomsten), of om het goed uit de maatschappij te halen omdat het misdrijf met het goed is gepleegd of omdat het goed te gevaarlijk is om in de maatschappij te blijven circuleren.

Wanneer beslag om andere redenen of zonder wettelijke grondslag wordt gelegd of het beslag in verband met het onderzoek van de politie te lang duurt, bestaat de mogelijkheid om hiertegen een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank.

Indien u een klaagschrift wenst in te dienen doet u er verstandig aan om onmiddellijk deskundige rechtsbijstand in te schakelen van een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Meld uw strafzaak daarom vandaag nog bij ons aan.
Wij verwijzen u door naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die namens u een bezwaarschrift kan indienen tegen het beslag en het uitblijven van een last tot teruggave.

De bij ons netwerk aangesloten strafrechtadvocaten werken ook pro deo (gesubsidieerde rechtsbijstand). De kosten van rechtsbijstand worden dan vergoed door de overheid.

> Meer informatie klaagschrift tegen beslag


Klaagschrift tegen niet verdere vervolging verdachte

Geplaatst op: 01 november 2012

Voor een slachtoffer is het vaak onbegrijpelijk wanneer justitie besluit om de verdachte niet (verder) te vervolgen.
Als slachtoffer hoeft u het hierbij niet te laten zitten. U hebt het recht om een klaagschrift bij het gerechtshof in te dienen tegen de beslissing van de officier van justitie, de zogenaamde klaagschriftprocedure 12 Sv. Dit dient te gebeuren binnen 3 maanden nadat de officier van justitie de zaak heeft geseponeerd.

Indien u een klaagschrift 12 Sv tegen het uitblijven van vervolging van de verdachte wenst in te dienen, doet u er verstandig aan om onmiddellijk deskundige rechtsbijstand in te schakelen van een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Meld uw strafzaak daarom vandaag nog bij ons aan.
Wij verwijzen u door naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die namens u een bezwaarschrift kan indienen tegen de omzetting van de taakstraf in vervangende hechtenis.

De bij ons netwerk aangesloten strafrechtadvocaten werken ook pro deo (gesubsidieerde rechtsbijstand). De kosten van rechtsbijstand worden dan vergoed door de overheid.


Schadevergoeding slachtoffers / benadeelde partij

Geplaatst op: 01 november 2012

Als slachtoffer kunt u zich voegen als benadeelde partij in het strafproces. Het voordeel hiervan is dat u niet eerst een langslepende civielrechtelijke procedure hoeft te doorlopen om vergoeding van uw schade te verkrijgen.

Een tweede voordeel is dat justitie (het CJIB) – bij oplegging van de schadevergoedingsmaatregel – belast zal worden met de incasso van het toegewezen bedrag bij de verdachte. Justitie beschikt daarbij over een extra dwangmiddel; hechtenis indien de verdachte niet betaald.

Het is van belang dat u zich laat bijstaan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat die namens u de processtukken kan opvragen, u kan informeren over het verloop van de procedure, en samen met u het voegingsformulier kan opstellen zodat op een juiste manier schadevergoeding kan worden gevorderd en u de meeste kans heeft dat de vordering wordt toegewezen indien de verdachte wordt veroordeeld.

Via onderstaand aanvraagformulier kunt u de zaak bij ons aanmelden. Een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Wanneer u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt de rechtsbijstand gratis worden verleend.


Strafbeschikking of transactievoorstel

Geplaatst op: 01 november 2012

Wanneer u een boete krijgt van het CJIB kan dat een zogenaamd mulderfeit zijn, zoals bij de eenvoudige verkeersovertredingen, maar het kan ook gaan om een transactievoorstel of een strafbeschikking. Een transactievoorstel herkent u aan de duidelijk zichtbare “T” rechts bovenaan de brief. Bij de strafbeschikking ziet u een “S” rechts bovenaan de brief staan.

Strafbeschikking

Wanneer u het niet eens bent met de aan u opgelegde strafbeschikking, bijvoorbeeld omdat u en verweten feit niet hebt gepleegd of omdat u het niet eens bent met de hoogte van de opgelegde straf, dient u binnen 14 dagen verzet in te stellen bij de officier van justitie. U moet de boete in dat geval niet betalen.

U doet er verstandig aan om het verzet in te laten stellen door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. De advocaat zal voor u het strafdossier opvragen en met u bespreken. Hij/zij kan u adviseren welke verdedigingstrategie het beste gevolgd kan worden en wat u wel en wat u niet mag verklaren ter zitting. Ook kan de advocaat u voorbereiding op de zitting zelf en u uitleggen wat u kunt verwachten.

Transactievoorstel

Wanneer u het niet eens bent met het transactievoorstel, bijvoorbeeld omdat u en verweten feit niet hebt gepleegd of omdat u het bedrag van de strafbeschikking niet kunt betalen, mag u de boete niet betalen. U krijgt vervolgens automatisch een dagvaarding om te verschijnen bij de politierechter.

U doet er wel verstandig aan om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. De advocaat zal voor u het strafdossier opvragen en met u bespreken. Hij/zij kan u adviseren welke verdedigingstrategie het beste gevolgd kan worden en wat u wel en wat u niet mag verklaren ter zitting. Ook kan de advocaat u voorbereiding op de zitting zelf en u uitleggen wat u kunt verwachten.


Rechtsbijstand tijdens zitting

Geplaatst op: 01 november 2012

Hebt u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen bij de rechtbank of het gerechtshof of een oproeping voor een officierszitting?

Parket

 • Officierszitting

Rechtbank

 • Kantonrechter
 • Politierechter
 • Kinderrechter
 • Meervoudige Kamer

Gerechtshof

 • Enkelvoudige kamer
 • Meervoudige kamer

U doet er verstandig aan om u ter terechtzitting bij te laten staan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. De advocaat zal voor u het strafdossier opvragen en met u bespreken. Hij/zij kan u adviseren welke verdedigingstrategie het beste gevolgd kan worden en wat u wel en wat u niet mag verklaren ter zitting. Ook kan de advocaat u voorbereiding op de zitting zelf en u uitleggen wat u kunt verwachten.

Wacht niet te lang met het inschakelen van een advocaat. Indien de advocaat besluit dat het verstandig is om nog nader onderzoek te laten verrichten of om getuigen te horen dan dient dit uiterlijk 10 dagen voor de zitting te worden opgegeven aan de officier van justitie.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden