085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Bedreiging

Indien u wordt verdacht van bedreiging is het altijd aan te raden om voor het verhoor bij de politie een advocaat te raadplegen. bedreiging klinkt op zich als een simpel feit, en voor bedreiging worden doorgaans geen hoge straffen opgelegd, maar wat veel mensen niet weten is dat in sommige gevallen tegen de verdenking van bedreiging goed verweer gevoerd kan worden. Een advocaat kan u adviseren over uw procespositie, of u moet zwijgen, of juist beter kunt verklaren, en wat u dan wel en niet kunt verklaren.

Bedreiging in de wet

Bedreiging is strafbaar gesteld in artikel 285 Wetboek van strafrecht (Sr.).

Artikel 285 – bedreiging

 1. Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.             

2. Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

3. Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

4. Indien het feit, omschreven in het eerste, tweede of derde lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Bewijs bedreiging

Over het algemeen wordt het bewijs van bedreiging geleverd op basis van een proces-verbaal van bevindingen van een politieagent. Dat is op zich voldoende bewijs, tenzij het aannemelijk is dat wat de politieagent heeft verklaard niet juist is. 

Wanneer het gaat om bedreiging van een burger, is er meer bewijs nodig. In dat geval eist de wet dat  dat er naast de aangifte minimaal nog een ander bewijsmiddel ligt. Dat kan een verklaring van een getuige zijn, of een ander bewijsmiddel, zoals opname gesprek, videobeelden. Is er onvoldoende wettig bewijs, of heeft de rechter niet de overtuiging dat de bedreiging heeft plaatsgevonden, dan moet vrijspraak volgen.

Bij belastende getuigenverklaringen is het belangrijk om deze getuigen op te roepen om voor een rechter de verklaring te herhalen, in de hoop dat ze ofwel terugkomen op de eerdere verklaring, ofwel dat ze door de mand vallen en dat blijkt dat hun verklaring gelogen was, of dat er op z’n minst getwijfeld moet worden aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verklaring. Ook kunt u zelf ook getuigen oproepen die uw verhaal ondersteunen. Onze advocaten zijn bedreven in het ondervragen van getuigen.

De advocaat kan zo ook een politieagent horen over hetgeen hij heeft verklaard in het proces-verbaal.

Verweren tegen bedreiging

Niet iedere gedane uitlating kan juridisch worden gekwalificeerd als een bedreiging. Het is belangrijk dat u zich niet te snel neerlegt bij de beschuldiging dat u een ander zou hebben bedreigd. Sowieso is voor een bewezenverklaring van bedreiging vereist dat de verdachte het opzet had om de ander vrees aan te jagen. Dat opzet is niet altijd aanwezig.

Voor een veroordeling ter zake van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht is vereist dat de bedreigde daadwerkelijk op de hoogte is geraakt van de bedreiging (vgl. HR 10 februari 2009, LJN BG6562, NJ 2009/109) en voorts dat de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij de bedreigde in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen (vgl. HR 7 juni 2005, LJN AT3659, NJ 2005/448).

Niet in alle gevallen kan het bezigen van bedreigende woorden worden aangemerkt als een bedreiging in de zin van artikel 285 Sr. Als we kijken naar de huidige jurisprudentie dan geldt als eis dat bekeken moet worden of een persoon zich in de context waarin de uitlatingen zijn gebezigd zich ook werkelijk bedreigd kan hebben gevoeld.

Het hof Arnhem heeft dit heel treffend verwoord in een uitspraak van 1 februari 2005 (LJN: AS5050) waar het ging om een ruzie tussen aangever en een verdachte, die elkaar al enkele jaren kennen. Tijdens een ruzie is toen door de verdachte gezegd: Ik zoek je op en verzuip je in het Twentekanaal. Ik weet waar je woont.”
Het hof overwoog: “Het kan niet zo zijn dat elke onbeheerste uiting van woede, enkel vanwege de laakbare woordkeus, kan worden aangemerkt als een bedreiging in de zin van artikel 285Sr”.
Het hof benadrukte voorts dat er onvoldoende aanwijzingen bestonden dat de wil van verdachte was gericht op het teweegbrengen van de bedoelde vrees. Het opzet ontbrak. Vrijspraak volgde om beide redenen.

Een andere uitspraak is van de Hoge Raad, 28 maart 2006, LJN: AV4191. De verdachte zat in een observatiecel van de politie en riep “Fuck you, ik gooi een handgranaat”. Volgens de Hoge Raad waren deze woorden in de gegeven omstandigheden niet van dien aard dat deze de redelijke vrees kon opwekken dat de ander het leven zou kunnen laten.

In een andere situatie werd een verdachte vrijgesproken door het gerechtshof Leeuwarden, 17 mei 2011, LJN: BQ5142, die net na zijn aanhouding wegens winkeldiefstal tegen een beveiligingsmedewerker zei “Ik sla je kop van je romp”. Het hof overwoog: “Het hof is op grond van de inhoud van het dossier en de verklaring van de verdachte ter terechtzitting van oordeel dat de door verdachte geuite woorden moeten worden bezien in de context van zijn aanhouding voor vermeende winkeldiefstal. Onder de gegeven omstandigheden zijn de geuite bewoordingen volgens het hof op te vatten als een emotionele ontlading, maar niet geeigend om vrees op te weken als bedoeld in artikel 285 Sr.

Meer voorbeelden van verweren die gevoerd kunnen worden tav bedreiging, vindt u hier.

Politieverhoor bedreiging

Wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie, is het erg belangrijk dat u zich goed op dit politieverhoor voorbereidt. Wij adviseren u daarom ter voorbereiding op dit verhoor de informatiebrochure ‘bedreiging’ te bestellen. In de informatiebrochure worden alle mogelijke verweren voor bedreiging besproken en verder uitgelegd aan de hand van het wettelijk kader en de jurisprudentie. Na het lezen van de brochure weet u precies wat u wel en niet kunt verklaren wanneer u op verhoor bij politie moet verschijnen.

> Informatiebrochure bedreiging

Advocaat bedreiging

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in bedreigingszaken.

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

> Meer informatie bedreiging

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden