085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk

Onder huisvredebreuk moet worden verstaan het wederrechtelijk binnendringen in een woning of wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet aanstonds verwijderen op vordering van een rechthebbende. 
Voor lokaalvredebreuk geldt hetzelfde, maar dan gaat het niet om een woning, maar om een besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, of een voor openbare dienst bestemd gebouw.   
  
In de praktijk zien we feiten als huisvredebreuk of lokaalvredebreuk met name bij zwervers die zich wederrechtelijk de toegang tot een pand of woning hebben verschaft om aldaar de nacht door te brengen. Het gaat dan om die feiten waarbij de verdachte niet het oogmerk had om zich eventueel in de woning of het pand zich bevindende goederen te stelen, of althans dat dit niet bewezen kan worden.

Wanneer u wel rechtmatig in de woning of het pand verblijft, maar dat u zich niet op vordering van de eigenaar aanstonds op vordering van de eigenaar verwijdert, kunt u zich ook schuldig maken aan huisvredebreuk of lokaalvredebreuk. Het bewijs hiervoor zal doorgaans geleverd moeten worden via getuigenverklaringen.

Een gespecialiseerde advocaat kan u adviseren of in uw situatie sprake is van huisvredebreuk of lokaalvredebreuk verweren eventueel gevoerd kunnen worden tegen de verdenking van huisvredebreuk/lokaalvredebreuk. Belangrijk dat u zich direct goed laat voorlichten over uw mogelijkheden door een gespecialiseerde advocaat strafrecht. Een advocaat kan u adviseren over wat u het beste kunt verklaren tijdens uw verhoor bij de politie. Ook kan de advocaat voor u de verklaringen (het proces-verbaal) opvragen bij het openbaar ministerie en, zal hij u ter terechtzitting bij de politierechter bijstaan.

In de meeste gevallen krijgt u voor huisvredebreuk/lokaalvredebeuk een strafbeschikking opgelegd. Wees erop bedacht dat u binnen 14 dagen verzet moet instellen tegen een strafbeschikking wanneer u het niet eens bent met de opgelegde straf. Ook voor het indienen van een verzetschrift kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk.

Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk in Wetboek van Strafrecht

Huisvredebreuk/lokaalvredebreuk is strafbaar gesteld in artikel 138 Wetboek van strafrecht (Sr.)., en is als volgt omschreven:

Artikel 138 Sr. – huisvredebreuk/lokaalvredebreuk

1.Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.           
2.Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.   
3.Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.          
4.De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.             

Straffen voor huisvredebreuk/lokaalvredebreuk

Op huisvredebreuk/lokaalvredebreuk is een maximum gevangenisstraf van 1 jaar gesteld. In de praktijk wordt doorgaans slechts een geldboete opgelegd, of hoogstens een werkstraf.

Huisvredebreuk, waarbij een woning is binnengedrongen wordt doorgaans iets zwaarder bestraft dan lokaalvredebreuk, omdat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer groter is. De richtlijnen van het Openbaar Ministerie gaan uit van 8 basispunten, hetgeen gelijk staat aan een werkstraf van 16 uren. Indien er sprake is van strafverzwarende omstandigheden wordt valt de straf 8 uur hoger uit.

Is er sprake van braak of vernieling, dan kan een benadeelde partij eventeel ook schadevergoeding vorderen. Verwacht u dat een vordering tot schadevergoeding (kan) worden ingediend, dan is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een advocaat die tevens beschikt over de nodige kennis en ervaring met het aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht. Onze advocaten zijn hierin mede gespecialiseerd.

Wanneer u een strafbeschikking krijgt, en meent onschuldig te zijn, moet u de strafbeschikking niet betalen. Het is belangrijk dat u in dat geval binnen 14 dagen verzet instelt. Uw advocaat kan dat voor u doen.

Onschuldig

In alle gevallen dat u meent onschuldig te zijn, is het uitermate belangrijk dat u wordt bijgestaan door een goede advocaat. De advocaat kan samen met u op basis van het dossier kijken naar de mogelijkheden om een vrijspraak te bepleiten. Hebt u een uitnodiging ontvangen om op het politiebureau een verklaring af te leggen, of verwacht u dat binnenkort de politie bij u op de stoep kan staan om u wegens vernieling aan te houden, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om uw verklaring ter goedkeuring aan een advocaat voor te leggen.

Bewijs huisvredebreuk/lokaalvredebreuk

Bij huisvredebreuk/lokaalvredebreuk zal het met name gaan om de vraag of er voldoende bewijs in het dossier zit waaruit volgt dat u zich schuldig hebt gemaakt aan een van deze feiten. Wanneer u door de politie in een woning wordt aangetroffen die u wederrechtelijk bent binnengedrongen, is het proces-verbaal van de politie vaak al voldoende bewijs.
In andere situaties moet er aanvullend bewijs liggen. Naast de aangifte, moet er ook een verklaring zijn van een getuige dat de woning of het lokaal wederrechtelijk bent binnengedrongen. Datzelfde geldt voor het geval u wordt verweten dat u niet op vordering van de eigenaar de woning of het lokaal hebt verlaten. Ook dan moet er naast de aangifte ook ondersteunend bewijs liggen om tot een bewezenverklaring te komen. Verwacht u dat dit ondersteunende bewijs er niet zal kunnen komen, dan kunt u het beste tijdens uw verhoor bij de politie een beroep doen op uw zwijgrecht om te voorkomen dat u bewijs tegen uw zelf creeert in de vorm van een bekennende of kennelijk leugenachtige verklarig. 

Wanneer het bewijs bestaat uit getuigenverklaringen, kan een advocaat zo nodig getuigen nader aan de tand voelen via een getuigenverhoor om zo de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verklaringen te kunnen toetsen.  

Advocaat huisvredebreuk/lokaalvredebreuk

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in zaken over huisvredebreuk of lokaalvredebreuk.

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 120,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden