085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Kinderporno

Indien u wordt verdacht van het bezit of verspreiden van kinderporno, is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat met gedegen kennis en ervaring met kinderporno . Kinderpornozaken zijn vaak gecompliceerd. De verdediging van een verdachte van het bezit van kinderporno vereist technische kennis van de werking van computers en het internet. Bovendien moet de advocaat op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen qua wet- en regelgeving en jurisprudentie met betrekking tot kinderporno.

Verspreiden kinderporno

Het verspreiden van kinderporno omvat mede het via internet (bijvoorbeeld door deze te plaatsen op een website, door deze beschikbaar te stellen aan derden met behulp van peer-to-peer software of andere programmatuur, door deze te verzenden aan anderen via e-mail of door deze beschikbaar te stellen in een nieuwsgroep) beschikbaar stellen en overdragen van kinderpornografisch materiaal aan derden binnen en buiten de grenzen van Nederland.

Invoer, doorvoer en uitvoer kinderporno

De invoer, doorvoer en uitvoer van kinderpornografisch materiaal, als bedoeld in artikel 240b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, veronderstelt een fysieke beweging van dat materiaal (drukwerk en gegevensdragers) binnen of over de grenzen van Nederland. Voor zover die invoer, doorvoer en uitvoer zich beperkt tot de uitwisseling van kinderporno via internet is er sprake van verspreiding.

Vervaardigen kinderporno

Onder het vervaardigen van kinderporno wordt verstaan het zelf maken van kinderpornografische afbeeldingen of video-opnamen. Bij het vervaardigen van kinderporno zal veelal sprake zijn van samenloop met de zedendelicten van de artikelen verkrachting, ontucht met minderjarigen, grooming, etc. Die gedragingen (waaronder verkrachting en ontucht) worden met aanzienlijk hogere strafmaxima bedreigd (zes tot twaalf jaar gevangenisstraf) dan het enkele vervaardigen van kinderporno als bedoeld in artikel 240b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (maximaal vier jaar gevangenisstraf). Als het vervaardigen van kinderporno gepaard gaat met deze overige zedendelicten zijn daarop de samenloopbepalingen van toepassing. Bij meerdaadse samenloop wordt de maximumstraf met 1/3 verhoogd.

Kinderporno strafbaarstelling

In de meeste gevallen gaat het bij kinderporno om het bezit ervan. Kinderporno wordt bijvoorbeeld op de computer aangetroffen, of in zwaardere varianten op dvd of kinderpornografische afbeeldingen.

Naast het bezit van kinderporno, stelt artikel 240b Wetboek van Strafrecht (Sr.) strafbaar:

het verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren, verwerven, en het zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot kinderporno.

Deze laatste handeling ziet op het via internet bekijken van kinderporno, zonder dat u de bestanden downloadt of anderszins op uw computer opslaat.

Straffen kinderporno

Volgens artikel 240b Sr. staat er op het bezit en verspreiden, aanbieden, etc. van kinderporno een maximale gevangenisstraf van 4 jaar. In de praktijk valt de straf doorgaans veel lager uit. In veel gevallen kan een advocaat voor u nog bewerkstelligen dat de straf voor het bezit van kinderporno beperkt blijft tot een werkstraf, al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Wanneer u echter een gewoonte maakt van het bezit, verspreiden aanbieden, etc. van kinderporno bedraagt de maximumstraf 8 jaar. Of er sprake is van een gewoonte van het bezit van kinderporno is afhankelijk van de hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen, de frequentie waarmee kinderporno werd gedownload, en de duur van de periode dat de kinderporno werd binnengehaald.

Meer strafmaat bepalende factoren zijn:

– Aantal afbeeldingen (fysiek en/of digitaal)
– Periode waarin de verzameling van afbeeldingen is opgebouwd
– Leeftijd slachtoffer(s)
– Het feit wordt gepleegd met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte – Het feit wordt gepleegd met een slachtoffer dat in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden
– Het feit wordt voorafgegaan door of gaat gepaard met folteringen of ernstige geweldpleging – Aard van de afbeelding(en) (bijv. vernederend of zeer expliciete pose, ontuchtige handelingen, seksueel binnendringen, geweld)
– Type afbeelding (bijv. echt of virtuele productie)
– Professionaliteit (bijv. commercieel doeleinde, winstbejag)
– Recidive
– Gepleegd door twee of meer verenigde personen
– Herhalingsgevaar
– Bereidheid tot gedragsverandering, erkenning en inzicht in problematiek gedrag

De voor kinderporno op te leggen straffen zijn grofweg als volgt in te delen:

Normale straf straf bij gewoonte
Bezit/verwerven kinderporno

240 uur werkstraf +
6mnd voorwaardelijke gevangenistraf

1 jr gevangenistraf

Verspreiden/tentoonstellen/aanbieden/
invoeren/doorvoeren kinderporno

1 jr gevangenisstraf 2 jr gevangenisstraf
Vervaardigen kinderporno 2 jr gevangenisstraf

4 jr gevangenisstraf

> Richtlijn voor strafvordering kinderpornografie

Leeftijd vaststellen bij kinderporno

Bij de verdenking van kinderporno speelt vaak de disucussie of er sprake wat de leeftijd is van de personen op de afbeeldingen. Gaat het echt om kinderen, of om jong volwassenen van 18 jaar of ouder? Deze discussie zal met name spelen bij post puberale foto’s. Het gaat dan om de leeftijdscategorie tussen 16 en 18 jaar oud. In die gevallen kan soms met succes het verveer worden gevoerd dat niet vastgesteld kan worden dat de afbeeldingen kinderporno betreffen.

Politieverhoor kinderporno

Wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie wegens de verdenking van het bezit of verspreiden van kinderporno, is het erg belangrijk dat u zich goed op dit politieverhoor voorbereidt. Wij adviseren u daarom ter voorbereiding op dit verhoor de informatiebrochure ‘kinderporno’ te bestellen. In de informatiebrochure worden alle mogelijke verweren voor kinderporno besproken en verder uitgelegd aan de hand van het wettelijk kader en de jurisprudentie. Na het lezen van de brochure weet u precies wat u wel en niet kunt verklaren wanneer u op verhoor bij politie moet verschijnen.

> Informatiebrochure kinderporno

Advocaat kinderpornozaken

Kinderpornozaken vergen de deskundige rechtsbijstand door een gespecialiseerde advcaat. Een goede rechtsbijstand in kinderpornozaken vereist een gedegen technische en juridische kennis. Ons advies is om zeker in dit soort ingewikkelde zaken u goed te laten bijstaan.

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat voor kinderpornozaken. Onze advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u zeer scherpe tarieven. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

> Meer informatie over kinderporno

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden